Inschrijving

Met de ontvangst van je inschrijvingsformulier wordt je inschrijving als definitief beschouwd. ORBISS VZW kan de opleiding annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn.

Betaling

Je ontvangt een factuur na inschrijving. Deze dient betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Gelieve je factuur af te wachten en te betalen op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het regionale gerechtelijk arrondissement, al naargelang waar de ingeschreven firma haar maatschappelijke zetel heeft.

Annulatie-voorwaarden

Bij inschrijving (per post, fax, website of e-mail) verbindt de inschrijver zich er toe de volgende vermelde contractvoorwaarden te aanvaarden:

  • De ingeschrevene verklaart zich te houden aan het huisreglement van de opleidingszalen.
  • Annulatie kan enkel schriftelijk (mail/brief/fax) voor aanvang van de opleiding. Er worden annulatiekosten aangerekend in geval van afwezigheid of stopzetting van de opleiding.
  • Bij annulatie meer dan 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding worden geen annulatiekosten aangerekend.
  • Bij annulatie binnen 7 tot 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskost aangerekend.
  • Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding of niet-naleving van de overeenkomst of stopzetting van de opleiding wordt de volledige opleidingskost aangerekend.

Als uitzondering hierop aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging vaneen geldig doktersattest) of bij ‘uitdiensttreding’ (met als bewijs een kopie van de dimona-aangifte uit dienst).

Opgelet

Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

Eventuele examen- en certificeringskosten blijven ten laste van het bedrijf.

De inschrijver verbindt zich er toe haar/zijn medewerkers/werknemers voor de duur van de opleiding te blijven verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar de opleidingsplaats, alsook tegen de burgerlijke aansprakelijkheid ingevolge de schade die haar/zijn medewerkers/werknemers toebrengen aan derden. De inschrijver en zijn verzekeraar verzaken aan ieder verhaal dat zij tegen ORBISS VZW (afhankelijk van wie de opleiding organiseert) kunnen uitoefenen. Wanneer de inschrijver ook werknemers van andere ondernemingen inschrijft / laat deelnemen (bv. omdat de ondernemingen tot dezelfde groep behoren) zorgt zij er voor dat deze ondernemingen eveneens bovenstaande toe.