Braden Collum 9 Hi8 Ujmsd Za Unsplash

Zodra u een werknemer in dienst neemt, bent u als werkgever verplicht om een arbeidsreglement op te stellen. Dit document bevat afspraken over de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemers en beschrijft de wederzijdse rechten en plichten.

Elke nieuwe werknemer, ontvangt een kopij van het arbeidsreglement. Omdat u dit als werkgever ook moet kunnen aantonen, vermeldt u dit als een artikel bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. ORBISS heeft dit artikel standaard opgenomen in haar modeldocumenten van de arbeidsovereenkomsten.

De wet van 8 april 1965 somt een reeks verplichte vermeldingen in het arbeidsreglement op. Dit betreft o.a. de uurroosters en rusttijden van de werknemers, de manier en tijdstip van loonbetaling, de manier hoe vakantie wordt aangevraagd en toegekend, etc.

Als er geen ondernemingsraad aanwezig is binnen het bedrijf, stelt de werkgever het ontwerp van het arbeidsreglement op en plakt deze aan of legt het ontwerp ter inzage op een zichtbare en toegankelijke plaats. De werknemers kunnen hun opmerkingen binnen de 15 dagen formuleren in het opmerkingenregister.

In geval van opmerkingen, verwerkt de werkgever deze in een aangepaste versie en legt deze opnieuw ter raadpleging voor aan de werknemers. Wederom volgt een periode van 15 dagen waarin er opmerkingen gegeven kunnen worden door de werknemers.

Zijn er geen opmerkingen (meer), dan treedt het arbeidsreglement in werking. Als werkgever bezorgt u ook binnen de 8 dagen vanaf de datum van inwerkingtreding een afschrift aan het regionaal bureau van de Inspectie van de sociale wetten. Het document kan nu ook digitaal worden ingevoerd via www.arbeidsreglement.belgie.be.

Bij een wijziging van het arbeidsreglement moet deze procedure ook doorlopen worden en moeten alle werknemers ook de bijgewerkte versie ontvangen. In een aantal situaties hoeft de normale procedure tot wijziging niet gevolgd te worden; wanneer vb. de arbeidstijden tijdelijk wijzigen of de vervangingdsagen van de wettelijke feestdagen voor het nieuwe kalenderjaar vastgelegd zijn.

ORBISS voorziet standaard de wettelijke bepalingen in het arbeidsreglement voor haar klanten. Ook voor een revisie van uw arbeidsreglement kan u steeds bij ons terecht.

Meer nieuws