Bill Oxford T R0 Pplu N6 Pw Unsplash

De bedrijfswereld is een belangrijke motor in de zoektocht naar innovatie. De overheid beseft dat maar al te goed, ze ondersteunt dan ook al heel wat jaren het onderzoek en ontwikkeling binnen ondernemingen.

Dit doet ze door een vrijstelling tot maar liefst 80 % op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing, op de lonen van onderzoekers die de onderneming tewerkstelt, toe te kennen.

Voordat men de vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing mag toepassen moet de onderneming aan verscheidene voorwaarden voldoen en dient er ook een melding te gebeuren. We bekijken de voorwaarden en procedure hieronder.

Het onderzoek, of de ontwikkeling, dient betrekking te hebben tot het terrein van het fundamenteel onderzoek en/of het industrieel onderzoek en/of de experimentele ontwikkeling.

Daarnaast moeten de werknemers aan een diplomavoorwaarde voldoen:

  • Een diploma van bachelor in welbepaalde studiedomeinen
  • Een diploma van master in welbepaalde studiedomeinen
  • Een diploma van doctor in bepaalde studiedomeinen

Op de diplomavoorwaarde kan voor YIC-bedrijven (Young Innovative Companie) worden afgeweken. Voor deze ondernemingen mag de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ook worden toegepast op het technisch/ondersteunend personeel. Administratieve en commerciële functies horen hier niet bij. Deze YIC-bedrijven dienen wel jonger ten zijn dan 10 jaar en te voldoen aan de voorwaarden van ‘kleine vennootschap’ volgens het Wetboek van de vennootschappen.

Daarnaast mag ze niet zijn opgericht in het kader van een concentratie, een herstructurering, een uitbreiding van een vroegere activiteit of een overname van dergelijke activiteiten en heeft het YIC-bedrijf uitgaven gedaan op het vlak van onderzoek en ontwikkeling die minstens 15% van de totale kosten van het voorgaande belastbaar tijdperk vertegenwoordigen.

De werkgever dient wel voorafgaandelijk de programma’s of het onderzoek bij FOD Wetenschapsbeleid te melden, dat kan via de website van BELSPO.

Het is belangrijk dat de onderneming ook verantwoordingsstukken ter beschikking houdt van de FOD Financiën. Zo moet er een nominatieve lijst voorgelegd kunnen worden met daarop de volledige identiteit van de werkgever en een aantal specifieke gegevens voor alle betrokken werknemers.

De werkgever moet ook twee afzonderlijke aangiften in de bedrijfsvoorheffing indienen:

  • de eerste aangifte heeft betrekking op de aan alle werknemers betaalde of toegekende bezoldigingen;
  • de tweede aangifte heeft uitsluitend betrekking op de bezoldigingen van de werknemers voor wie de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt.

Daarnaast zal de werkgever ook moeten kunnen aantonen dat de onderzoeker over het juiste diploma beschikt en dat het project wel degelijk voldoet aan de definitie van onderzoek en ontwikkeling.

Meer informatie vindt u ook op de website van VLAIO.

Meer nieuws