High Five

In toepassing van cao nr. 90 hebben werkgevers de mogelijkheid om een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel aan hun werknemers toe te kennen wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden. De maximale bedragen toe te kennen aan de behaalde doelstellingen worden jaarlijks aangepast

De werkgever is hierop een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd. Sedert 1 januari 2013 is er ook een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer verschuldigd.

Er is geen bedrijfsvoorheffing noch belasting verschuldigd. Deze bijzondere regels zijn van toepassing voor zover de loonbonus een bepaald grensbedrag niet overschrijdt.

Voor de betaling van de loonbonus in 2023 zal een maximumbedrag van € 3.948 vrijgesteld worden van sociale zekerheidsbijdragen.

Bij het bepalen van het fiscale maximumbedrag wordt rekening gehouden met de RSZ-werknemersbijdragen. Voor 2023 zal het fiscaal vrijgestelde maximumbedrag hierdoor normaal gezien € 3.434 bedragen.

Beide grensbedragen voor de loonbonus moeten wel nog bevestigd worden door de RSZ en de fiscus.

Meer nieuws