Jj Ying 8Bgh Kx Nu1J0 Unsplash

Controle en toezicht op de door u als werkgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen is een recht. Het betreft dan materiale zaken zoals firmawagens, computers, … , maar ook de ter besschikking gestelde netwerktoegang en software behoren tot deze groep. Daarnaast is privacy natuurlijk een grondrecht dat ook op het werk en per definitie ook bij telewerk moet gewaarborgd blijven.

Als werkgever heeft u dus het recht om het internet- en e-mailgebruik van uw medewerkers te controleren, met respect voor hun privéleven.

Volgende drie beginselen, waarmee er bij elke controle rekening gehouden moet worden, hebben als doel om dit evenwicht te bewaken :

het finaliteitsbeginsel: een controle is alleen mogelijk voor het nastreven van gerechtvaardigde doelen;

 • het transparantiebeginsel: er wordt open gecommuniceerd over de controles en de doelen en voorwaarden van de controles. Dit gebeurt bij voorkeur via het arbeidsreglement;
 • het proportionaliteitsbeginsel: de controle en het soort controle moeten in verhouding staan tot het doel van de controle.

Waarop mag u controle uitoefenen?

U kan controles doen van:

 • het gebruik van e-mail;
 • het gebruik van internet;
 • het gebruik van andere professionele elektronische communicatiemiddelen zoals Teams;
 • de informatie en bestanden die werknemers publiceren op het extranet en internet:
 • de informatie en bestanden die werknemers opslaan op verschillende opslagmedia (alle geïdentificeerde mappen op computers, servers, documentmanagement- systemen enzovoort).

Wat moet het doel van de controle zijn?

Controle is maar toegestaan indien één of meer van de volgende doelen worden nagestreefd:

 • het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met de goede zeden of de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden;
 • de bescherming van de economische, handels- en financiële belangen van de onderneming die vertrouwelijk zijn, alsook het tegengaan van ermee in strijd zijnde praktijken (bv. verspreiding van bestanden, schending van zakengeheimen, met inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, productieprocessen en alle mogelijke vertrouwelijke gegevens);
 • de veiligheid en/of de goede technische werking van de IT-netwerksystemen van de onderneming, met inbegrip van de controle op de kosten die ermee gepaard gaan, alsook de fysieke bescherming van de installaties van de onderneming;
 • het te goeder trouw naleven van de in de onderneming geldende beginselen en regels voor het gebruik van onlinetechnologieën.

De gegevens die verzameld worden voor één van bovenstaande doelen, kunnen niet gebruikt worden voor een controle met andere doeleinden.

Een ongeoorloofd gebruik door de werknemer van e-mail/internettoegang die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld, indien gevolgd door de arbeidsrechtbank, kan aanleiding geven tot ontslag wanneer:

 • er in de onderneming regels bestaan voor het gebruik van e-mail/internettoegang voor privédoeleinden;
 • de werknemer hiervan voorafgaand (aan de controle) in kennis is gesteld;
 • en indien het niet naleven van deze regels werd vastgesteld tijdens een controle en na een individualisering van de gegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften van de CAO nr 81.

Belangrijk hierbij is dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal ten allen tijde onbruikbaar is voor de arbeidsrechtbank.