Alex Gruber M G8K3 Mr1 Uik Unsplash

Het vakantierecht van een werknemer in België wordt opgebouwd gedurende het vorige kalenderjaar, ook wel het vakantiedienstjaar genoemd. Het jaar van de vakantieopname heet dan het vakantiejaar. Deze manier van opbouw zorgt soms voor problemen bij werknemers die het jaar voordien, om welke reden dan ook, niet of geen volledig jaar hebben gewerkt.

Op welke vakantierechten kan bijvoorbeeld een nieuwe arbeider of bediende die juist is afgestudeerd aanspraak maken?

Wanneer deze werknemer nog hetzelfde kalenderjaar in dienst komt als het jaar waarin hij afstudeerde heeft hij nog geen vakantierecht opgebouwd. De werknemer kan dus geen wettelijke vakantiedagen opnemen dat jaar. Indien de onderneming een collectieve verlofperiode heeft gepland kan hij wel gebruik maken van Tijdelijke Werkloosheid sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie . Desgevallend kan er ook een onderling akkoord tot schorsing van de arbeidsovereenkomst voor één of meerdere dagen afgesloten worden tussen werkgever en werknemer. Dit wordt dan gezien als een onbetaalde toegestane afwezigheid.

Het kalenderjaar volgend op zijn indiensttreding heeft de werknemer al verlofrecht opgebouwd op basis van zijn prestaties het jaar voordien. Om zijn verlofrecht verder aan te vullen tot het normale recht van 4 weken betaalde vakantie, kan hij gebruik maken van jeugdvakantie. De werknemer dient eerst zijn gewone verlofdagen op te nemen en hij kan daarna jeugdvakantiedagen gebruiken. Deze worden vergoed aan 65% van zijn begrensd brutoloon.

Om in aanmerking te komen moet hij aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Het jaar voordien de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben.
  • Minstens een maand gewerkt hebben in zijn vakantiedienstjaar.
  • In het vakantiedienstjaar zijn studies volledige hebben beëindigd.
  • Er dient een document C103 Jeugdvakantie Werknemer ingediend te worden bij de RVA en dit enkel bij de eerste maand van opname. De andere maanden is de elektronische melding van de werkgever, meestal lopende via zijn sociaal secretariaat, aan de RVA voldoende.

Let wel, het recht op jeugdvakantie is een éénmalig recht per werknemer.

Meer nieuws