Home Work Children

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besliste de overheid om de scholen, ook de kleuterscholen, een week vroeger te sluiten en zo de Paasvakantie met een week te verlengen.

Wat betekent dit voor uw werknemers?

Uw werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn en kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht genieten wanneer hij moet instaan voor de opvang van:

  • een minderjarig kind met wie hij samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of naar de school kan gaan;
  • een minderjarig kind met wie hij samenwoont en dat afstandsonderwijs moet volgen;
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan;
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat een intramurale of extramurale dienstverlening georganiseerd of erkend door de gemeenschappen niet kan volgen.

Wanneer de werknemer met de andere ouder van het kind samenwoont, kan dit recht slechts door één van hen voor dezelfde periode worden uitgeoefend.

Welke verplichting heeft uw werknemer ten opzichte van u als werkgever?

De werknemer die hiervan gebruik wilt maken, moet u daarvan natuurlijk onmiddellijk van op de hoogte brengen. De werkgever kan vragen dit te laten attesteren door de school via het document ‘opvang kind sluiting corona’ maar hij is hier niet toe verplicht. We raden dit wel aan dit te doen wanneer het gaat over kinderen van het kleuteronderwijs, hier is immers geen verplichte sluiting vanuit de overheid opgelegd.