Student Bouw

Vanaf 1 juli 2023 verhoogde het minimum bruto-uurloon van een student, die als arbeider in de bouw tewerkgesteld wordt, naar 17,157 €/uur. Dit is het barema uurloon van een arbeider categorie I.

Het gevolg van deze verhoging is dat de vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat voortaan ook in hoofde van een student kan toegepast worden. Eén van de voorwaarden toepasbaarheid is immers een bruto uurloon van minstens € 16,02 (bedrag voor 2023).

De andere voorwaarden zijn:

  • -Uitvoeren van werken in onroerende staat
  • -Werken op locatie (bouwwerf) en dit in een ploeg of een team van minstens 2 personen van hetzelfde bedrijf
  • -Hetzelfde of een complementair werk uitvoeren als de andere medewerkers van deze ploeg
  • -Minimaal gedurende 1/3de van de maand aan bovenstaande voorwaarden voldaan hebben
  • -Vervuld hebben van de meldingsplicht werven in het kader van de 30bis-reglementering aan de RSZ.

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, dient u ORBISS via mail dit door te geven dat wij deze BV-vrijstelling mogen opvoeren in hoofde van de student. In Prisma kan deze opgevoerd worden aan de hand van de code 8134.

De vermindering bedraagt 18 % van het belastbaar loon en zal wellicht overgeheveld worden naar een collega van de ploeg vermits er bij de student zelf geen, of bijna geen, bedrijfsvoorheffing wordt berekend.

Meer nieuws