Markus Winkler Cxo R55 Bels Unsplash

In het derde en laatste deel van onze artikelreeks ‘Wat verandert er voor de werkgever vanaf 2023?’, bekijken we de overige sociaal juridische nieuwigheden vanaf dit jaar en ook de actuele loongrensbedragen. We overlopen deze thema’s hieronder met jullie.

Uitbreiding van het adoptieverlof

De werknemer die in het kader van een adoptie, zoals geregeld door het burgerlijk recht, een minderjarig kind in zijn gezin onthaalt, heeft recht op adoptieverlof. Het doel van dit adoptieverlof bestaat erin de werknemer in staat te stellen om voor dat kind te kunnen zorgen.

Het adoptieverlof bestaat uit twee delen: het individueel krediet en het bijkomend krediet. Elk adoptieouder/pleegouder heeft recht op een individueel krediet van 6 weken en een bijkomend krediet dat verdeeld kan worden onder de ouders. Het bijkomend krediet wordt opgetrokken van 2 weken naar 3 weken voor aanvragen vanaf 1 januari 2023.

De werknemer moet het adoptieverlof opnemen binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof behoudt de werknemer zijn normaal loon ten laste van de werkgever. Tijdens de rest van het adoptieverlof ontvangt de werknemer geen loon, maar ontvangt de werknemer een uitkering toegekend via de mutualiteit. Deze uitkering bedraagt 82% van het begrensd loon. Voor verdere informatie over dit onderwerp verwijzen we ook graag naar ons artikel op onze website.

20 dagen geboorteverlof


Het recht op geboorteverlof is van toepassing op de werknemer, andere dan de moeder die bevallen is van het kind, die een wettelijke afstammingsband met het kind heeft overeenkomstig de bepalingen van het Oud Burgerlijk Wetboek. Het geboorteverlof kan met andere woorden worden opgenomen door de (juridische) vader of meemoeder van het kind.

Omwille van die reden wordt ook de oorspronkelijke benaming ‘vaderschapsverlof’ niet meer gebruikt. Voor geboortes tot en met 31 december 2022 hadden werknemers het recht om gedurende maximaal vijftien dagen geboorteverlof op te nemen. Voor de geboortes vanaf 1 januari 2023 is het aantal dagen geboorteverlof opgetrokken tot maximaal twintig dagen. Tijdens de eerste drie dagen van het geboorteverlof behoudt de werknemer zijn normaal loon ten laste van de werkgever.

Tijdens de volgende dagen van het geboorteverlof ontvangt de werknemer geen loon, maar ontvangt de werknemer een uitkering, toegekend via de mutualiteit. Deze uitkering bedraagt 82% van het begrensd loon.

Voor verdere informatie over dit onderwerp verwijzen we ook graag naar ons artikel op onze website.

Nieuwe loonbedragen arbeidsovereenkomstenwet


Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De nieuwe geïndexeerde loongrenzen voor het jaar 2023 zijn op 2 december 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze loongrenzen zijn relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

De nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2023 zijn:

wettelijk basisbedrag

geïndexeerd bedrag in 2023

€ 16.100

€ 39.353

€ 32.200

€ 78.706

Het bedrag van € 39.353 betreft de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding (laagste grens). De grens van € 78.706 gaat over de toepassing van het concurrentiebeding (hoogste grens) en het scheidsrechterlijk beding.

Koopkrachtpremie

Naast dat de federale regering de loonnorm op 0% voor 2023-2024 had vastgelegd, heeft men ook in 2023 voor de bedrijven een mogelijkheid gecreëerd om iets extra te geven aan hun werknemer. Dit onder de vorm van een koopkrachtpremie. Men heeft hiervoor het voorontwerp van het Koninklijk Besluit (KB) goedgekeurd, het dient echter nog wel gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

Deze premie die werkgevers aan hun werknemers kunnen geven wanneer er een hoge winst is behaald, bedraagt in 2022 maximaal € 500 en maximaal € 750 bij een uitzonderlijk hoge winst in 2022. Het bedrag wordt in de vorm van cheques aangeboden. De koopkrachtpremie is 100% fiscaal aftrekbaar en de bedragen zijn netto voor de werknemer. Er is wel een patronale bijdrage van 16,5% voorzien. Daarnaast heb je natuurlijk de verwerkingskosten van de leverancier. De cheques zullen te bestellen zijn tot 31/12/2023 en geldig blijven tot 31/12/2024.

Aangezien er nog akkoorden op sectorniveau die over kunnen gesloten worden, is het aan te raden hierover nog geen afspraken te maken met de werknemers.

Verlenging vaccinatieverlof

U weet dat werknemers recht hebben op klein verlet om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 en dit gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Een KB van 26 december 2022 heeft de einddatum van het vaccinatieverlof in het kader van het coronavirus verlengd tot en met 31 maart 2023.

Elke werknemer krijgt opnieuw het recht om, met behoud van zijn normaal loon, van het werk afwezig te zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 en dit gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Ook om een minderjarig kind dat met hem samenwoont naar het vaccinatiecentrum te vergezellen, kan de werknemer vaccinatieverlof nemen.

Het vaccinatieverlof wordt gelijkgesteld met klein verlet. Uiteraard zal de werkgever enkel loon moeten betalen voor de uren die de werknemer effectief had moeten presteren overeenkomstig zijn gepland uurrooster.

Bron: Programmawet van 20 december 2020, BS 30 december 2020. Artikel 30, §2 en artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Aanpassing op 1 januari 2023 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 2 december 2022.

Voorontwerp KB koopkrachtpremie 2023 en berichtgeving van de federale ministerraad

Koninklijk besluit van 26 december 2022 tot uitstel van de datum van buitenwerking treden van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (1), BS 30 december 2022.

Meer nieuws