Chris Liverani Ndfqqq 7 Qwm Unsplash

Bij de aanvang van een nieuw kalenderjaar worden ook steeds de bedragen, die FOD Financiën zal hanteren voor de beroepsinkomsten van dat kalenderjaar, kenbaar gemaakt. We overlopen in dit artikel de geïndexeerde en aangepaste fiscale bedragen die mogelijk van toepassing kunnen zijn voor de verloning van uzelf en/of van uw werknemers.

Vergoedingen en grensbedragen

Toepasbare vergoeding en grensbedrag voor 2023

Fietsvergoeding

Een verhoging van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding van 0,25 euro naar 0,27 euro per werkelijk afgelegde kilometer.

Woon-werkverkeer

Het vrijgesteld bedrag voor tussenkomst van werkgever in woon-verkeer bedraagt 470 euro per jaar.

Thuiswerkvergoeding

148,73 euro per maand.

Kilometervergoeding

0,4259 euro per kilometer voor een professionele verplaatsing met een privé-voertuig.

Binnenlandse dienstreizen

19,99 euro per dag maaltijdkosten (of 319,84 euro per maand op basis van een gemiddelde van 16 dagen). 149,99 euro per overnachting.

Minimum-uurloon

16,02 euro bruto per uur als voorwaarde van het minimum-uurloon dat moet betaald worden om een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat op werven te bekomen.

Loonbonus (CAO 90)

Het bruto bedrag is 3.948 euro en het fiscaal vrijgesteld bedrag is 3.434 euro voor het jaar 2023.

Wanneer een werkgever een bepaald goed of middel ter beschikking stelt en de werknemer deze ook voor privédoeleinden kosteloos mag gebruiken, dan beschouwt FOD Financiën dit als een voordeel alle aard. Jaarlijks zal men ook de bedragen waaraan men een forfaitair bedrag toekent, alsook sommige berekeningscoëfficiënten, herbekijken en mogelijk aanpassen.

Voordeel alle aard

Bedrag en toepasbaarheid

Elektriciteit (geen verwarming)

1.160 euro per jaar voor bedrijfsleiders en leidinggevenden.

520 euro per jaar voor andere werknemers.

Verwarming

2.330 euro per jaar voor bedrijfsleiders en leidinggevenden.

1.050 euro per jaar voor andere werknemers.

Woonst

Kadastraal inkomen (KI) maal 2,0915.[1]

Bedrijfswagen

1.540 euro minimum voordeel per jaar.

Referentie-uitstoot voor aardgas, benzine en lpg is 82 gram per kilometer.

Referentie-uitstoot voor diesel is 67 gram per kilometer.

Gratis ICT-materiaal

72 euro per jaar voor een computer.

(deze bedragen zijn

36 euro per jaar voor een Smartphone, GSM of tablet.

niet aangepast)

48 euro per jaar voor een telefoonabonnement.

60 euro per jaar voor een internetabonnement.


[1] Sinds 1 januari 2019 wordt het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een woning vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerde kadastrale inkomen, vermenigvuldigd met 2.
Het voordeel wordt verhoogd met 2/3de wanneer het een gemeubelde woning betreft.

Deze bedragen zijn nog niet gepubliceerd door FOD Financiën, ze zijn dus nog steeds onder voorbehoud.

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten naar toepasbaarheid van deze bedragen toe, dat deze mogelijk verhoogde bedragen geen zekerheid geven dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) die ook zullen aanvaarden. De RSZ heeft immers een autonome beslissingsmacht. De actuele bedragen die door de RSZ worden aanvaard vindt u hier.

Net zoals deze bovenstaande fiscale bedragen worden ook jaarlijks de bedrijfsvoorheffingsschalen aangepast. Vanaf 2023 zullen eveneens de berekeningsregels veranderen. Zo zal de bedrijfsvoorheffing voor de beroepsinkomsten vanaf het huidige kalenderjaar niet meer op een maandelijks maar op een jaarlijks barema worden berekend.

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, Belgisch Staatsblad van 30 december 2022.

Meer nieuws