Begroting

Op 11 oktober 2022 bereikte de federale regering een begrotingsakkoord voor 2023 en 2024. Dit akkoord bevat onder meer een aantal sociaal-juridische maatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest relevante onderwerpen.

Verlenging tijdelijke werkloosheid energie tot 31 maart 2023

Energie-intensieve bedrijven kunnen momenteel gebruik maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven, dat soepeler is dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.
Dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid energie wordt verlengd tot 31 maart 2023.

Vrijstelling/uitstel patronale RSZ-bijdragen

Om tegemoet te komen aan de loonkost ten gevolge van de hoge indexeringen werden er 2 maatregelen uitgewerkt:

  • op 1 januari 2023 krijgen werkgevers in het 1ste en 2de kwartaal van 2023 een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen. Het gaat om een vermindering van 7,07% van de netto patronale basisbijdragen;
  • voor het 3de en 4de kwartaal van 2023 krijgen werkgevers een uitstel van betaling van de patronale RSZ-bijdragen en dit tot 2025.

Beperking mogelijkheden tijdskrediet

De voorwaarden om tijdskrediet te nemen met het motief ‘zorgen voor een kind’ worden verstrengd:

  • momenteel kan deze vorm van tijdskrediet genomen worden om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar. De leeftijdsgrens wordt aangepast naar 5 jaar;
  • de maximumduur zal in de toekomst 48 maanden in plaats van 51 maanden bedragen;
  • de werknemer moet op de datum van de schriftelijke kennisgeving 36 maanden anciënniteit in de onderneming hebben in plaats van 24 maanden anciënniteit die momenteel vereist is.

Ook de tewerkstellingsvoorwaarde bij een aanvraag van halftijds tijdskrediet wordt strenger. In de toekomst zal een tewerkstelling van minstens ¾ niet meer volstaan; de werknemer moet voltijds gewerkt hebben gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever.

Uitbreiding flexi-jobs

Het systeem van de flexi-jobs laat ondernemingen toe om op een flexibele en goedkope manier tewerk te stellen.
Op het flexiloon en flexivakantiegeld is de werknemer geen RSZ of bedrijfsvoorheffing verschuldigd; het gaat dus om nettobedragen.
De werkgever is slechts een bijdrage van 25% verschuldigd op het uitbetaalde flexiloon en flexivakantiegeld. Dit is een aftrekbare beroepskost voor de werkgever.
De bestaande regeling wordt uitgebreid naar de zorgsector, evenementen- en cultuursector, sport, landbouw en aanleg van parken en tuinen.

Uitbreiding quotum studentenarbeid

Wie een studentenjob uitoefent, mag elk kalenderjaar 475 uren werken tegen verminderde sociale bijdragen. Het quotum van 475 uren zal opgetrokken worden naar 600 uren.

Hogere werkgeversbijdragen voor SWT-ers

Wanneer in het kader van een SWT (vroegere brugpensioen) een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering wordt betaald, dan zijn er op deze toeslag specifieke werkgeversbijdragen verschuldigd.
Deze werkgeversbijdragen zullen verhoogd worden.

Verlenging verjaringstermijn sociale fraude

Er worden extra inspecteurs aangeworven om de sociale fraude te bestijden. Tevens zal de verjaringstermijn verlengd worden.

Opgelet: Vermits het enkel om een akkoord van de regering gaat, zijn deze maatregelen nog niet definitief. Ze moeten nog verder worden omgezet en uitgewerkt in wetgeving. Zodra de maatregelen concreter uitgewerkt zijn, zullen wij u hierover informeren.

Bron: Diverse media.

Meer nieuws