Mentor Work

In het kader van het ‘Terug naar Werk’-plan wordt er voorzien in de afschaffing van de 1/3de-regel en de 3-urenregel bij progressieve werkhervatting. De afschaffing van de 1/3de-regel is recent gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bij een progressieve werkhervatting krijgt de arbeidsongeschikte werknemer de toelating van de adviserende arts van de mutualiteit om het werk gedeeltelijk te hervatten of tijdelijk aangepast werk uit te voeren.

1/3de-regel

In het kader van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid mag de wekelijkse arbeidsduur in beginsel niet lager liggen dan 1/3de van de voltijdse wekelijkse arbeidsduur, behalve in de bij koninklijk besluit vastgelegde gevallen.

In een koninklijk besluit van 23 september 2022 wordt nu uitdrukkelijk gesteld dat de 1/3de-regeling niet van toepassing is voor werknemers in progressieve werkhervatting.

Het koninklijk besluit treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 16 oktober 2022.

3-urenregel

De duur van elke prestatie mag niet korter zijn dan 3 uren. Deze regel geldt voor alle werknemers en werkgevers die onderworpen zijn aan de bepalingen betreffende de arbeidsduur uit de arbeidswet van 16 maart 1971.

Het koninklijk besluit dat voorziet in een uitzondering voor werknemers in progressieve werkhervatting is nog niet gepubliceerd. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: Koninklijk besluit van 23 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 6 oktober 2022.