Sick On Holiday

Tot en met het vakantiejaar 2023 gold de regel dat ziekenfondsen geen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaalden voor de dagen die gedekt werden door vakantiegeld. Dit vakantiegeld werd op het einde van elk kalenderjaar uitbetaald door de werkgever voor de nog resterende vakantiedagen van een zieke werknemer.

Voor deze dagen ontving de werknemer geen uitkering en deze vakantiedagen konden niet later worden opgenomen.

Vanaf het vakantiejaar 2024 worden er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving omtrent de uitbetaling en opname van vakantiegeld en vakantiedagen voor arbeidsongeschikte werknemers (zie onder meer ook ons eerder artikel).

Vanaf dit jaar blijft het vakantiegeld nog wel steeds aan het einde van het jaar uitbetaald worden door de werkgever. Echter, de zieke werknemer ontvangt op het einde van het jaar een volledige uitkering van zijn mutualiteit en de werknemer heeft vanaf vakantiejaar 2024 de mogelijkheid om de resterende vakantiedagen later nog op te nemen, zij het onbetaald. Hierdoor moet de mutualiteit niet meer op de hoogte worden gebracht van de resterende vakantierechten.

Bron: Wet van 14 april 2024 houdende diverse dringende bepalingen inzake de uitkerings- en moederschapsverzekering, BS 19 april 2024.