Opdienster

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid voor werkgevers uit welbepaalde sectoren om werknemers te laten werken via het stelsel van flexi-jobs.

Voor het uitoefenen van een flexi-job worden wel een aantal specifieke voorwaarden gesteld.

Voorwaarden in kwartaal T-3

De flexi-jobwerknemer moet in het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling met een flexi-job plaatsvindt (T-3) bij één of meerdere andere werkgevers minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling werken.

Voor gepensioneerden gelden andere voorwaarden. Een gepensioneerde die 65 jaar of ouder is, kan zonder voorwaarden een flexi-job uitoefenen. Een gepensioneerde die nog geen 65 jaar is, kan een flexi-job uitoefenen als hij:

  • ofwel in kwartaal T-3 minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling werkte;
  • ofwel in kwartaal T-2 reeds gepensioneerd was.

Voorwaarden in kwartaal T

De werknemer mag in kwartaal T (het kwartaal waarin de flexi-job wordt uitgeoefend) niet bij dezelfde werkgever, waar hij de flexi-job uitoefent, reeds minstens 4/5de van een voltijds refertepersoon werken.

De flexi-job mag ook niet samenvallen met een opzeggingstermijn of met een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding of een ontslagcompensatievergoeding bij de werkgever waarbij de flexi-job wordt uitgeoefend.

Een recente wetswijziging voert vanaf 7 mei 2022 een verbod in om een werknemer als flexi-job via een uitzendkantoor te laten werken bij dezelfde werkgever-gebruiker waarmee de werknemer al een rechtstreekse arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

Op die manier wil de wetgever het oneigenlijk gebruik van flexi-jobs via een uitzendkantoor voorkomen.

Hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om een werknemer van een gebruiker ook nog als flexi-jobwerknemer bij dezelfde gebruiker in te schakelen via een uitzendkantoor.

Bron: Wet van 1 april 2022 tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 27 april 2022.

Meer nieuws