Spilinc

In april 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen opnieuw overschreden. Dat is reeds de vierde keer op korte tijd. Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in mei 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2022 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte.

Het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) en de bedragen die daaruit voortvloeien, de leervergoeding bij een overeenkomst alternerende opleiding, de industriële leervergoeding, de stagevergoeding bij een beroepsinlevingsovereenkomst of beroepsinlevingsstage, de vergoeding bij collectief ontslag en de vergoeding voor nachtarbeid verhogen eveneens vanaf 1 mei 2022 met 2%.

Voor de lonen is het afhankelijk van het paritair comité waartoe de werkgever behoort of er een index wordt toegepast en wanneer deze index wordt toegepast.

Hieronder kan u enkele nieuwe bedragen vanaf 1 mei 2022 terugvinden:

GGMMI

Het GGMMI voor werknemer vanaf 18 jaar bedraagt € 1.842,28. Dit bedrag geldt niet voor studenten van 18, 19 en 20 jaar, en evenmin voor jongeren ingeschreven in een stelsel van alternerend leren noch voor jongeren van 16 en 17 jaar.

Vlaamse Gemeenschap – overeenkomst alternerende opleiding

  • Tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding: € 534,30/maand;
  • Succesvol beëindigen van het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding of de tweede graad van het secundair onderwijs: € 589,60/maand;
  • Succesvol beëindigen van het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs of de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs of de alternerende opleiding van minstens twee jaar: € 635,60/maand.

Flexiloon

In het kader van een flexi-job heeft de werknemer recht op een loon dat niet lager mag zijn dan een vastgelegd minimumbedrag. Daarnaast krijgt de werknemer samen met het loon ook flexi-vakantiegeld uitbetaald.

Vanaf 1 mei 2022 bedraagt het minimumbedrag van het flexi-uurloon € 10,33 en het flexi-vakantiegeld € 0,79 per uur, dus in totaal € 11,12.

Collectief ontslag

De begrenzing van het maandelijks brutoloon dat als basis dient voor de vaststelling van het netto referteloon in het kader van de vergoeding collectief ontslag bedraagt € 3.760,18.

Nachtarbeid

De financiële vergoeding voor nachtarbeid is van toepassing op bedrijven en sectoren die zelf geen bijzondere vergoeding voor nachtarbeid hebben uitgewerkt:

  • jonger dan 50 jaar: € 1,31 per uur;
  • vanaf 50 jaar: € 1,58 per uur.

Sociale uitkeringen

Ook de sociale uitkeringen verhogen met 2% vanaf 1 mei 2022. Het gaat hierbij o.a. over de werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag.

SWT

Het nieuwe maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering bij SWT en SWAV is € 1.517,88 per maand.

De loondrempels in het kader van de RSZ-inhouding van 6,5% bij SWT en SWAV bedragen vanaf 1 mei 2022:

  • € 1.630,59 bruto per maand indien geen gezinslast;
  • € 1.964,07 bruto per maand indien wel gezinslast.

De werkbonus

Bovendien wordt de berekeningsformule voor de sociale werkbonus aangepast. De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor werknemers met een laag loon. De nieuwe loongrenzen voor de werkbonus zien er vanaf 1 mei 2022 als volgt uit:

brutomaandloon (S) van dewerknemer (à 100%)

verminderingsbedrag (R) per maand voor de arbeiders

verminderingsbedrag (R) per maand voor de bedienden

S ≤ € 1.897,55

€ 251,69

€ 233,05

€ 1.897,55 < S ≤

€ 2.904,93

€ 251,69 – (0,2498 x (S –

€ 1.897,55))

€ 233,05 – (0,2313 x (S –

€ 1.897,55))

S > € 2.904,93

€ 0

€ 0

Bron: Federaal planbureau, www.plan.be; Nationale Arbeidsraad, www.cnt-nar.be en RSZ-instructies.