Simon Godfrey Vduh3 Kv Jlnw Unsplash

Volgende week is er voor de bouwsector een periode van collectieve sluiting voorzien op maandag, dinsdag en woensdag.

31 oktober en 2 november zijn inhaalrustdagen in het kader van de arbeidsduurvermindering maar 1 november is in België een feestdag, namelijk Allerheiligen. Historisch gezien is dit Christelijk feest ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. De dag erna, op Allerzielen (2 november), herdenken we alle mensen die gestorven zijn.

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en daarom voorziet de wetgever, net zoals bij bijvoorbeeld een huwelijk, het recht om afwezig te blijven van het werk met behoud van loon. Deze dagen zijn beter bekend als dagen ‘klein verlet’.

De regels die hieromtrent gelden voor uw bouwvakarbeiders en de bedienden, die ressorteren onder PC 200, geven we hierbij schematisch weer.


Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van de samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of van samenwonende partner

3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.1

7 dagen door de werknemer te kiezen binnen een jaar na overlijden

Op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever, kan afgeweken worden van bovenvermelde vooropgestelde opnameperiodes.

Overlijden van (schoon)-vader, (schoon-)moeder, stiefvader,stiefmoeder van werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.1

Op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever, kan afgeweken worden van bovenvermelde vooropgestelde opnameperiodes igt met de dag van de begrafenis

Overlijden pleegkind in kader van langdurige pleegzorg op moment van overlijden of in het verleden2

3 dagen door de werknemer te kiezen tijden de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

7 dagen door de werknemer te kiezen binnen een jaar na overlijden

Op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever, kan afgeweken worden van bovenvermelde vooropgestelde opnameperiodes.

Overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van de werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden3

3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever kan van deze periode afgeweken worden.

Overlijden pleegkind van werknemer, echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in kader van kortdurende pleegzorg* op moment van overlijden4

De dag van de begrafenis.

Deze dag kan op een ander moment worden opgenomen op vraag van de werknemer mits akkoord van de werkgever

Overlijden van een (schoon-)broer, (schoon-)zus, van de (over-) grootvader, de (over-)grootmoeder, van een (achter-) kleinkind, van een schoonzoon of schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die bij de werknemer

2 dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.5

Op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever, kan afgeweken worden van bovenvermelde opnameperiode

Overlijden van een (schoon-)broer, (schoon-)zus, van de (over-) grootvader, de (over-)grootmoeder, van een (achter-)kleinkind, van een schoonzoon of schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij de werknemer inwoont

de dag van de begrafenis

Deze dag kan op een ander moment worden opgenomen op vraag van de werknemer mits akkoord van de werkgever

1 PC 200: 3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode van 12 dagen te rekenen vanaf het overlijden

2 Onder langdurige pleegzorg wordt begrepen pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder(s) zal verblijven. Onder langdurige pleegzorg wordt begrepen pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder(s) zal verblijven.

3 Pleegvader en- moeder: de pleegouder die in het kader van pleegzorg is aangesteld door de rechtbank, door een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, of door de bevoegde gemeenschapsdiensten inzake jeugdbescherming

4 Alle vormen van pleegzorg die niet voldoen aan de voorwaarden van langdurige pleegzorg

5 PC 200: 2 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode van 12 dagen te rekenen vanaf het overlijden

Voor een volledig overzicht van de gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot klein verlet voor uw werknemer kan u contact opnemen met uw dossierbeheerder.