Back To Work

Sedert 1 januari 2022 bestaat er een ‘Terug Naar Werk-traject’ (TNW-traject). Een TNW-traject wordt gedefinieerd als “elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikte werknemer onder coördinatie van de ‘Terug Naar Werk-coördinator’ (TNW-coördinator) zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een tewerkstelling die past bij de mogelijkheden en noden van de werknemer”

Het traject kan ofwel worden opgestart na een doorverwijzing van de adviserende arts van de mutualiteit o.b.v. een inschatting van de restcapaciteit, ofwel na een vraag van de langdurig zieke werknemer zelf.

De bedoeling van het traject is om een multidisciplinair re-integratieplan op te stellen na overleg tussen de werknemer, de ‘TNW-coördinator’, de adviserende arts en alle andere te betrekken actoren tijdens een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie.

Op 5 oktober 2022 verscheen de Wet betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de “Terug naar Werk-trajecten” in het Belgisch Staatsblad. Hierin wordt de medewerking aan het TNW-traject door de betrokken werknemer besproken.

Vragenlijst restcapaciteit

De betrokken werknemer zal na 10 weken arbeidsongeschiktheid een vragenlijst ontvangen van de adviserende arts van het ziekenfonds. Aan de hand van deze vragenlijst kan de adviserende arts een inschatting maken van de restcapaciteit van de werknemer.

Indien de werknemer de vragenlijst niet binnen de 2 weken terug bezorgt aan de adviserende arts, neemt de ‘TNW-coördinator’ contact op met de werknemer. Indien de werknemer na het contact de vragenlijst nog niet terugbezorgt, kan de adviserende arts de betrokkene uitnodigen voor een medisch onderzoek.

Eerste contactmoment met de ‘TNW-coördinator’

Indien een aangepaste tewerkstelling tot de mogelijkheden behoort, kan de adviserende arts aan de ‘TNW-coördinator’ vragen om de werknemer uit te nodigen voor een eerste gesprek.

Responsabilisering

Bij koninklijk besluit zal worden bepaald onder welke voorwaarden en in welke mate de uitkeringen worden toegekend wanneer de arbeidsongeschikte gerechtigde zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op het medisch onderzoek bij de adviserende arts of bij het contactmoment met de ‘TNW-coördinator’.

De financiële responsabilisering mag niet tot gevolg hebben dat het dagbedrag van de uitkering van de arbeidsongeschikte gerechtigde meer dan 2,5% wordt verminderd.

Bovenstaande bepalingen treden in werking op 1 januari 2023.

Bron: Wet van 25 september 2022 betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de “Terug Naar Werk-trajecten”, BS 5 oktober 2022.