Doelstellingen

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (ook wel “de loonbonus” genoemd) zijn voordelen die de werkgever kan toekennen op basis van collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep, op basis van objectieve criteria.

De loonbonus wordt sociaal en fiscaal voordelig behandeld. Zo betaalt de werkgever enkel een solidariteitsbijdrage van 33 % en geen bedrijfsvoorheffing wanneer bepaalde grensbedragen niet zijn overschreden. De werknemer betaalt enkel een persoonlijke solidariteitsbijdrage t.b.v. 13,07 %.

Het grensbedrag voor deze voordelige sociale behandeling bedraagt € 3.948 in 2023. Het grensbedrag voor de fiscale vrijstelling bedraagt in 2023 € 3.434.

De werkgever moet het bonusplan steeds invoeren met een cao of een toetredingsakte (en –plan). Daarvoor moet hij onder andere de spelregels van CAO nr. 90 volgen.

Wijzigingen?

De procedure van invoering wordt gewijzigd als volgt:

1. Geen opmerkingen = geen opmerkingenregister versturen

Vóór de wijziging moest de werkgever steeds het opmerkingenregister versturen naar de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten.

Deze regel wordt gewijzigd. Voortaan moet de werkgever enkel een opmerkingenregister versturen indien er ook effectief opmerkingen werden gemaakt door de werknemers.

2. Ontvankelijkheid van neerlegging toetredingsakte(plan)

De neerlegging van de toetredingsakte (en –plan) wordt door de griffie van de FOD WASO gecontroleerd. Wanneer de opmaakprocedure niet correct wordt gevolgd, wordt de neerlegging geweigerd. Om de rechtszekerheid te bevorderen, heeft de wetgever de ontvankelijkheidsvoorwaarden bepaald.

De neerlegging is ontvankelijk wanneer:

  • zij werd gedaan binnen de termijnen, zoals bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van de NAR;
  • de toetredingsakte, met inbegrip van het toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, de minimale referteperiode naleeft, zoals bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van de NAR;
  • de bedoelde toetredingsakte en -plan de verplichte vermeldingen bevatten, zoals bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van de NAR;
  • de bedoelde toetredingsakte en -plan, het globale preventieplan en het lopende jaaractieplan zijn bijgevoegd, ingeval het voormelde plan doelstellingen bevat met betrekking tot het welzijn van de werknemers op het werk, met inbegrip van die betreffende de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of het aantal verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval en die betreffende de vermindering van het aantal afwezigheidsdagen, zoals bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van de NAR.


Inwerkingtreding?

Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 6 februari 2023.

Bron: Wet van 26 december 2022 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen, BS 27 januari 2023.