Terug Naar Werk Fonds

Het was even wachten op de noodzakelijke wetgeving, alsook op de instellingen die zich moesten voorbereiden op praktische uitvoering voor een storting in het ‘Terug Naar Werk’-fonds bij een uit dienst wegens medische overmacht, maar het is bijna zover.

Na het doorlopen van een procedure medische overmacht, kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer, afhankelijk van de beslissing van de arbeidsarts, beëindigd worden door het inroepen van de medische overmacht van deze werknemer. Het inroepen van deze medische overmacht kan in wederzijds akkoord door beide partijen of eenzijdig door de werkgever dan wel de werknemer.

Indien de werkgever zich eenzijdig beroept op de beëindiging wegens medische overmacht gelden er bijkomende verplichtingen. In het kader van de huidige regelgeving, moet de werkgever een outplacementaanbod doen t.a.v. van de werknemer ter waarde van 1.800 EUR.

Eind vorig jaar voorzag de Programmawet van 26 december 2022 al in een afschaffing van dit outplacementaanbod en in nieuwe verplichtingen voor de werkgever bij het eenzijdig inroepen van medische overmacht, namelijk:

  • het meedelen van bepaalde gegevens aan het RIZIV; én
  • het betalen van een bijdrage van 1.800 EUR aan het ‘Terug naar Werk’-fonds.

Recent werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 16 oktober 2023 inzake sociale zaken gepubliceerd. Deze wet voorziet in een uitwerking van de bovenstaande verplichtingen, in enkele wijzigingen en meer informatie over de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling.

Meedelen gegevens

De werkgever moet uiterlijk binnen een termijn van 45 kalenderdagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de volgende gegevens meedelen aan het RIZIV:

Gegevens van de werkgever:

  • Naam van de onderneming;
  • Ondernemingsnummer;
  • Bankrekeningnummer;
  • Contactgegevens.

Gegevens van de werknemer:

  • Naam en voornaam;
  • INSZ-nummer.

Eerder werd voorzien dat deze gegevens meegedeeld moesten worden binnen de 15 kalenderdagen. Er wordt dus voorzien in een verlenging van deze termijn.

Bijdrage werkgever

De werkgever betaalt uiterlijk binnen een termijn van 45 kalenderdagen eveneens een bijdrage van € 1.800 aan het ‘Terug naar Werk-fonds (opgericht door het RIZIV). Het fonds helpt de betrokken werknemers bij het vinden van een nieuwe job.

‘Terug naar Werk’-fonds

Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht en andere langdurig arbeidsongeschikte werknemers kunnen een beroep doen op het ‘Terug naar Werk’-fonds voor de aankoop van gespecialiseerde dienstverlening bij erkende dienstverleners. Wat hieronder precies wordt verstaan, moet nog worden verduidelijkt.

Sancties

De werkgever die zijn verplichtingen ter zake niet nakomt, kan gestraft worden met een sanctie van niveau 2. Concreet betekent dit hetzij een strafrechtelijke boete van € 400 tot € 4000, hetzij een administratieve geldboete van € 200 tot € 2000.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding moet nog worden bepaald, maar wordt uiterlijk op 1 april 2024 voorzien.

Bron: Wet van 16 oktober 2023 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Belgisch Staatsblad 31 oktober 2023.