Pexels Alexas Fotos 2277784

Een nieuw kalenderjaar zorgt steevast voor nieuwe wetgeving en maatregelen. Eveneens voor aanpassingen en indexaties van heel wat bedragen en uiteraard lonen. Het is dus een hele boterham waar een personeels- of HR-verantwoordelijke van een onderneming mee moet rekening houden. ORBISS zal u dan ook de komende 3 donderdagen op een overzichtelijke wijze met u deze nieuwigheden overlopen.

Op donderdag 19 januari 2023 zullen we in het eerste artikel de maatregelen die volgen uit het begrotingsakkoord, en dus de programmawet van 26 december 2022, ruim toelichten. Deze wet behelst een heel pak maatregelen die reeds in de media aan bod zijn gekomen, gaande van de aanpassing van de fiscale regels rond auteursrechten, over de terugvordering van onterecht uitgekeerde tijdelijke werkloosheidsvergoedingen tot de uitbreiding van het aantal sectoren waar men met flexi-jobs mag werken.

De indexaties van het bruto loon van uw werknemer past ORBISS, zoals wettelijk verplicht, steeds toe. Deze indexaties gebeurt voor bepaalde sectoren wanneer de spilindex overschreden wordt maar voor de meeste paritaire comités gebeurt dat op een in sectorale cao vastgelegd jaarlijks moment. Op 1 januari was dat onder meer het geval voor het grootste paritair comité voor de bedienden, het APCB 200, deze bedroeg dit jaar 11,08%. U kan er hier meer over lezen en u vindt hier de nieuwe barema’s terug.

Toch zijn dit niet de enige geïndexeerde bedragen, ook FOD Financiën past jaarlijks de bedragen aan die van toepassing zijn op de beroepsinkomsten van dat jaar. De geldige bedragen voor het inkomen van het jaar 2023, aanslagjaar 2024, bespreken we in ons tweede artikel gepland op donderdag 26 januari 2023.


Het laatste artikel zal een samenvatting worden van de overige nieuwe regelgeving die van toepassing is vanaf 2023 en die niet eerder aan bod kwam. Zo zullen we onder meer de uitbreiding van het geboorteverlof en de aangepaste loongrenzen voor 2023 bekijken.

Gelukkig is niet alles veranderd en heeft men uiteindelijk beslist dat zaterdag nog steeds een werkdag blijft in het kader van het arbeidsrecht. Zodoende moet een aangetekende opzeg geen dag vroeger verzonden worden in 2023.