Alex Ivashenko Rldc Sc Gqej4 Unsplash

Pesterijen op het werk kunnen vele vormen aannemen. Een misplaatste grap, een negatieve uitlating, … . Sinds 1 september 2014 is de wetgeving omtrent geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk grondig gewijzigd.

Sindsdien spreken we van psychosociale risico’s op het werk. De wet omschrijft dit als:


“De kans dat één of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.”


Om te worden beschouwd als pesterijen, moeten deze gedragingen onrechtmatig zijn en gedurende een bepaalde tijd plaats hebben.

De laatste jaren zien we een constante stijging van het aantal aangiftes. Of er ook effectief meer gepest wordt op het werk is een vraag waarover experten het niet eens zijn. Sommigen wijzen op het effect van het groeiend bewustzijn en de grotere bespreekbaarheid waardoor werknemers sneller geneigd zijn hun situatie aan te kaarten.

Wanneer uw werknemer meent psychische schade te ondervinden, kan hij een verzoek tot informele of formele psychosociale interventie indienen. Voor de informele procedure dient hij / zij zich te wenden tot de vertouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten. Deze procedure kan bestaan uit het voeren van persoonlijke gesprekken waarbij wordt geluisterd naar de werknemer en hem advies wordt gegeven, een interventie bij een andere persoon van de onderneming (werkgever, lid van de hiërarchische lijn, …) of een verzoening tussen de betrokken personen wanneer het een relationeel probleem betreft. Het type informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker wordt opgenomen in een document dat wordt gedateerd en ondertekend door de tussenkomende partij en door de verzoeker die daarvan een kopie ontvangt

Een formele interventie kan alleen opgestart worden bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. De preventieadviseur psychosociale aspecten kan de indiening van het verzoek tot formele psychosociale interventie weigeren wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk geen psychosociale risico’s op het werk inhoudt. De kennisgeving van de weigering of de aanvaarding van het verzoek gebeurt uiterlijk 10 kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek. Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaart dient er een ganse procedure doorlopen te worden.

Enkel werknemers die deze vorm van interventie aanvragen zijn beschermd tegen ontslag en zogenaamde nadelige maatregelen vanwege de werkgever die als represaille voor dit verzoek zou kunnen genomen worden.

Zoals u kan zien kan een klacht verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om preventiemaatregelen te treffen. Om de gepaste maatregelen te nemen is het belangrijk om met voldoende aandacht de verplichte risicoanalyse uit te voeren. De werkgever dient minstens preventiemaatregelen toe te passen voor de 9 punten die worden opgesomd in onze bijlage bij uw arbeidsreglement.

Uw arbeidsreglement is in deze materie dus opnieuw een essentieel document. Dit is ideaal om de medewerkers te informeren. Wat is de te volgen procedure? Welke preventiemaatregelen worden er genomen? Wie is de vertrouwenspersoon en bij welke Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk kunnen ze terecht?