Student Bouw

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, geven wij graag 10 aandachtspunten mee bij de tewerkstelling van studenten in de bouwsector.

1. Studentenarbeid is toegelaten voor:

- De studenten die aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan (15 of 16 jaar) en die een voltijdse opleiding voortzetten.

- De studenten die niet meer aan de leerplicht zijn onderworpen, omdat ze 18 jaar oud zijn of hun secundaire studies hebben beëindigd), en die een dagopleiding met volledig leerplan voortzetten.

- De minderjarige studenten van 15 jaar en ouder, die deeltijds onderwijs of een deeltijdse opleiding volgen, op voorwaarde dat de tewerkstelling uitsluitend gebeurt tijdens de schoolvakanties en dat zij geen overbruggingsuitkering ontvangen.


2. Er dient vooraf een schriftelijke studentenovereenkomst afgesloten te worden.

Deze overeenkomst wordt er in tweevoud opgemaakt, door beide partijen ondertekend en waarvan één exemplaar is voorzien voor de werkgever en één voor de student. Tijdens de periode van de tewerkstelling, moet de werkgever zijn exemplaar van de studentenovereenkomst ter beschikking leggen op de plaats waar de student is tewerkgesteld. De overeenkomst moet ook 5 jaar bewaard blijven door de werkgever.

3. Een afschrift van het arbeidsreglement moet overhandigd worden aan de student.

4. Een DIMONA- aangifte (met opgave indienst- en uitdiensttredingsdatum) dient te gebeuren ten laatste de dag vóór de indiensttreding.

Studenten worden aangeduid met de code STU in de DIMONA met opgave van de vermoedelijke tewerkstelling in uren op kwartaalbasis.

Belangrijk : in de DIMONA-aangifte moet het aantal uren dat de student zal worden tewerkgesteld op kwartaalbasis vermeld worden. Dit moet na het kwartaal overeenstemmen met het werkelijk gepresteerd aantal uren en wordt gecontroleerd met de DMFA-aangifte.

Een niet-nauwkeurige of laattijdige DIMONA – aangifte kan ertoe leiden dat het voordelig regime van de solidariteitsbijdrage-studenten (zie ook 7) niet toegepast kan worden.


5. Indien de student als bouwarbeider tewerkgesteld wordt, moeten er ook 2 genummerde niet– nominatieve C3.2A kaarten aan hem of haar bezorgd worden (voor de maand van indiensttreding en voor de volgende maand). Deze nummers moeten mee opgenomen worden in de DIMONA – aangifte.

Voor studenten-bedienden zijn er sowieso geen C3.2A-controlekaarten bouw af te geven.


6. De studenten volgen dezelfde regeling betreffende de arbeidsduur, nachtarbeid, feestdagen, kort verzuim,... zoals die van toepassing zijn op de andere werknemers.

Zaterdagarbeid is door de nieuwe CAO PC 124 mogelijk gemaakt voor alle studenten-arbeiders zo lang ze een opleiding basisveiligheid binnen de 5 werkdagen na start van de overeenkomst (volgens hun arbeidsregime) hebben gevolgd. Er mag geen effectieve tijdelijke werkloosheid wegens economische reden zijn geweest in de week van en volgend op die zaterdag in de onderneming.

7. Het studentenbarema voor de bouwsector is verhoogd (arbeiders) en volgt vanaf 1 juli 2023 het baremaloon van categorie I. Dit baremaloon zal dus ook op kwartaalbasis geïndexeerd worden.

Vanaf 1 juli 2024 bedraagt het studentenloon minimum 17,615 euro bruto.

Er zijn aparte studentenbarema’s van toepassing voor bedienden die terug te vinden zijn via de website van het Sociaal Fonds PC 200.

8. Een student mag maximaal 600 uren per jaar werken om onder de gunstige solidariteitsbijdrageregeling van 2,71% voor de student en 5,43% voor de werkgever te kunnen vallen.

De student kan zijn saldo van gewerkte uren opvragen via de website student@work (https://www.studentatwork.be).

Enkel de effectief gewerkte uren worden in rekening gebracht. De uren gewaarborgd loon, feestdagen, klein verlet,… tellen niet mee voor de 600 uren. Deze uren moeten uiteraard wel betaald worden, maar worden niet langer gekoppeld aan het contingent.

Vb.: Er wordt een DIMONA gedaan voor 40 gewerkte uren. De student was 8 uren ziek. Er worden slechts 32 uren in rekening gebracht.

Meer informatie over onder welke voorwaarden een student ten laste blijft van zijn ouders vindt u in dit artikel.


9. Tijdens de inhaalrustdagen bouw mogen er geen studenten tewerkgesteld worden in de bouw.


10. Om veiligheidsreden zijn een aantal activiteiten die verboden zijn voor werknemers onder 18 jaar ook verboden voor alle studenten-werknemers, ongeacht hun leeftijd. Deze beperkingen gelden niet voor de studenten-werknemers van 18 jaar en ouder die een studierichting volgen welke overeenstemt met het werk of de werkzaamheden waarvoor de verbodsbepaling geldt, op voorwaarde dat ze door een ervaren werknemer worden begeleid.