Student Bouw

Met de Paasvakantie in het vooruitzicht, geven wij graag enkele praktische aandachtspunten mee bij de tewerkstelling van studenten in de bouwsector.

1. Studentenarbeid is toegelaten voor

- De studenten die aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan (15 of 16 jaar) en die een voltijdse opleiding voortzetten

- De studenten die niet meer aan de leerplicht zijn onderworpen, omdat ze 18 jaar oud zijn of hun secundaire studies hebben beëindigd), en die een dagopleiding met volledig leerplan voortzetten.

- De minderjarige studenten van 15 jaar en ouder, die deeltijds onderwijs of een deeltijdse opleiding volgen, op voorwaarde dat de tewerkstelling uitsluitend gebeurt tijdens de schoolvakanties en dat zij geen overbruggingsuitkering ontvangen.

2. Er dient een schriftelijke studentenovereenkomst afgesloten te worden

Daarnaast moet er ook een afschrift van het arbeidsreglement aan de student overhandigd worden. Een model van een studentenovereenkomst vindt u terug via onze website https://orbiss.be/documenten.

3. Een DIMONA- aangifte

(met opgave indienst- en uitdiensttredingsdatum) dient te gebeuren ten laatste de dag vóór de indiensttreding.

Studenten worden aangeduid met de code STU in de DIMONA met opgave van de vermoedelijke tewerkstelling in uren op kwartaalbasis.

Belangrijk : in de DIMONA-aangifte moet het aantal uren dat de student zal worden tewerkgesteld op kwartaalbasis vermeld worden. Dit moet na het kwartaal overeenstemmen met het werkelijk gepresteerd aantal uren en wordt gecontroleerd met de DMFA-aangifte.

Een niet-nauwkeurige of laattijdige DIMONA – aangifte kan ertoe leiden dat het voordelig regime van de solidariteitsbijdrage-studenten (zie ook 7) niet toegepast kan worden.

Indien de student als bouwarbeider tewerkgesteld wordt, moeten er 2 genummerde niet– nominatieve C 3.2 A kaarten aan hem of haar bezorgd worden (één voor de maand van indiensttreding en één voor de volgende maand). Deze nummers dienen opgenomen te worden in de DIMONA–aangifte.

Voor studenten-bedienden zijn er sowieso geen C 3.2A-controlekaarten bouw af te geven.

4. Arbeidsregeling

De studenten volgen dezelfde regeling betreffende de arbeidsduur, nachtarbeid, feestdagen, kort verzuim,... zoals die van toepassing zijn op de andere werknemers. Zaterdagarbeid is mogelijk voor studenten-arbeiders die een studierichting bouw volgen en voor zover er geen effectieve tijdelijke werkloosheid wegens economische reden is in de week van en volgend op die zaterdag. Meer informatie hierover kunt u bij onze medewerkers inwinnen.

6. Loon

. Het studentenbarema voor de bouwsector (arbeiders) komt overeen met een loon Categorie I in de bouwsector en bedraagt vanaf 1 april 2024 17,398 EU

Er zijn aparte studentenbarema’s van toepassing voor bedienden die terug te vinden zijn via de website van het Sociaal Fonds PC 200. Voor de andere sectoren kan u ons steeds contacteren.


7. Limieten

Een student mag maximaal 600 uren per jaar werken om onder de gunstige solidariteitsbijdrageregeling van 2,71% voor de student en 5,43% voor de werkgever te kunnen vallen.

De student kan zijn saldo van gewerkte uren opvragen via de website student@work (https://www.studentatwork.be).

Enkel de effectief gewerkte uren worden in rekening gebracht. De uren gewaarborgd loon, feestdagen, klein verlet,… tellen niet mee voor de 600 uren. Deze uren moeten uiteraard wel betaald worden, maar worden niet langer gekoppeld aan het contingent.

Vb.: Er wordt een DIMONA gedaan voor 40 gewerkte uren. De student was 8 uren ziek. Er worden slechts 32 uren in rekening gebracht.

Tijdens de inhaalrustdagen bouw (bijv dinsdag 2 april 2024) mogen er geen studenten tewerkgesteld worden in de bouw.

Om veiligheidsreden zijn een aantal activiteiten die verboden zijn voor werknemers onder 18 jaar ook verboden voor alle studenten-werknemers, ongeacht hun leeftijd. Deze beperkingen gelden niet voor de studenten-werknemers van 18 jaar en ouder die een studierichting volgen welke overeenstemt met het werk of de werkzaamheden waarvoor de verbodsbepaling geldt, op voorwaarde dat ze door een ervaren werknemer worden begeleid.

Daarnaast moeten zij in principe minstens 8 uur basisveiligheidsopleiding gevolgd hebben of dit volgen binnen de maand na aanvang van de werkzaamheden. Indien de student werk doet dat aansluit bij zijn beroepsopleiding, kan hij of zij een vrijstelling krijgen. Dit is vooral het geval als de student tijdens zijn of haar opleiding aan de onderwijsinstelling al met succes een VCA-cursus heeft afgerond.

Wenst u meer informatie over de tewerkstelling van studenten: contacteer onze medewerkers!