Annie Gray Wewtgk Puvt0 Unsplash

Dat de overheid de bevolking zo lang mogelijk aan het werk wil houden is geen geheim. Zo werd er in het verleden al de wettelijke pensioenleeftijd, de minimumleeftijden voor vervroegd pensioen en alle stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - het vroegere brugpensioen - verhoogd. Daarnaast probeert men via financiële tegemoetkomingen het extra interessant te maken voor werkgevers om oudere werknemers aan te werven en aan het werk te houden. Deze vorm van stimulans van de overheid gaan we in dit artikel overlopen.

De overheid heeft er voor gekozen om deze tewerkstellingsmaatregelen via de RSZ te laten verlopen. Dit doen ze door doelgroepvermindering aan de hand van kwartaalverminderingen op de RSZ-werkgeversbijdragen voor de betreffende werknemers. De leeftijdsvoorwaarde is sinds 1 januari 2020 verhoogd van 55 naar 58 jaar. Er gold wel een uitzondering voor de werknemers die in dienst waren op 1 januari 2020 en al de leeftijd van 55 jaar hadden, maar nog geen 58 jaar hadden bereikt. Zij bleven in aanmerking voor deze RSZ-vermindering. Er wordt daarnaast een onderscheid gemaakt tussen werknemers die al in dienst zijn - zittende werknemers - en de aanwerving van oudere niet-werkende werkzoekenden.

Voor een zittende werknemer zijn de volgende RSZ-verminderingen maximaal van toepassing. Dit geldt enkel indien de werknemer minstens 58 jaar is en hij/zij een refertekwartaalloon van maximaal 13.945 EUR in het 1ste , 2de en 3de kwartaal of 18.545 EUR in het 4de kwartaal heeft.

Leeftijd

Verminderingsbedrag per kwartaal

Minstens 58 en jonger dan 60 (op de laatste dag van het kwartaal)

600 EUR

60+ (op de laatste dag van het kwartaal)

1.500 EUR

Wanneer u als werkgever een werknemer in dienst neemt die 58 jaar of ouder is, dan kan u mogelijk in aanmerking komen voor een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen. Dit kan tot maximaal acht kwartalen of tot zijn/haar wettelijke pensioenleeftijd. Daarna valt de werknemer terug op doelgroepvermindering voor zittende oudere werknemers.

Waaraan moet deze tewerkstelling voldoen:

  • Werknemer is minstens 58 jaar en heeft de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt op de laatste dag van het aanwervingskwartaal;
  • Bij indiensttreding één dag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB (via mijn loopbaan);
  • Refertekwartaalloon < 13.945 EUR in het 1ste, 2de en 3de kwartaal of 18.545 EUR in het 4e kwartaal;
  • Aangeworven vanaf 1 juli 2016 op een vestiging in het Vlaamse Gewest;
  • Gedurende de vier kwartalen voor het kwartaal van indiensttreding niet tewerkgesteld bij de werkgever die de vermindering vraagt.

Let wel! De vermelde verminderingsbedragen zijn forfaitaire bedragen die enkel gelden bij een voltijdse en volledige tewerkstelling. In geval van een deeltijdse of onvolledige tewerkstelling worden ze verhoudingsgewijs verminderd.