Fre Sonneveld Q6N8N Ir Dqhe Unsplash

Zoals vorige week gemeld voorziet de overheid nu ook een vorm van tijdelijke economische werkloosheid om in te spelen op de hoge energiekosten die ondernemingen dwingen tot een lager niveau, of zelfs een tijdelijke stopzetting, van productie. De RVA publiceerde eerder deze week de procedure en instructies tot invoering van deze vorm van tijdelijke werkloosheid en het nieuwe document C 106 A-Energie.

Meer informatie vindt u op dit infoblad van de RVA maar we overlopen graag met u hier de procedure en de voorwaarden om gebruik te maken van ‘tijdelijke werkloosheid energie’.

Voor de periode van 01.10.2022 tot en met 31.12.2022 kunnen energie-intensieve bedrijven gebruikmaken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie voor zowel hun arbeiders als bedienden. Dit stelsel is soepeler dan de bestaande regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, zeker voor de bedienden binnen een onderneming. Beide regelingen blijven echter naast elkaar bestaan.


Aan welke voorwaarden moet de onderneming voldoen?

De onderneming moet een energie-intensief bedrijf zijn waardoor de kosten te hoog oplopen om verder, of op volle kracht, te werken. Meer bepaald betekent dit dat u moet aantonen:

  • Dat de totale kost van energieaankopen minstens 3 % is van de toegevoegde waarde van de onderneming over 2021.
  • Of dat de energiefactuur van het trimester voorafgaandelijk aan het trimester waar u gebruik maakt van deze vorm van tijdelijke werkloosheid, verdubbeld is ten opzichte van de factuur van hetzelfde trimester een jaar eerder.

De werkgever kan dit aantonen aan de RVA door het invullen en bezorgen van het formulier C 106 A-Energie.


Procedure tot invoering

1. Indienen C106A-ENERGIE

Vooraleer gebruik gemaakt kan worden van dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid energie, moet de werkgever een formulier C106A-ENERGIE indienen bij de RVA. Hier toont hij aan dat hij voldoet aan de definitie van een energie-intensief bedrijf. In tegenstelling tot het gewone C106A-formulier dient het geen 14 maar 5 kalenderdagen voor de kennisgeving bij de RVA ingediend te worden. De RVA moet eerst zijn goedkeuring geven vooraleer er deze vorm van tijdelijke werkloosheid toegepast mag worden. De RVA laat wel toe wanneer ze de goedkeuring vroeger kunnen melden aan de werkgever, de werkgever de kennisgeving onmiddellijk mag verzenden.

2. Kennisgeving

Drie kalenderdagen voor de aanvang van de periode moet er een kennisgeving gebeuren aan de RVA via de portaalsite socialezekerheid.be, aan de werknemers, aan de desbetreffende ondernemingsraad en/of de vakbondsafvaardiging.

Bij een aanvraag van een periode voor arbeiders en bedienden dienen deze kennisgevingen afzonderlijk te gebeuren.

3. Melding eerste dag

De onderneming meldt eveneens via de portaalsite de eerste effectieve werkloosheidsdag van de betreffende werknemers van die kalendermaand.

Doorgave aan ORBISS

Bij de loonverwerking moeten de dagen wanneer de werknemer effectief tijdelijk werkloos zijn geweest omwille van economische redenen door hoge energiekosten ook gemeld worden aan ORBISS. Dat kan u door looncode Code 988 TW ‘Energie’ hiervoor te gebruiken voor de dagen ‘tijdelijke werkloosheid energie’ bij arbeiders en door looncode Code 989 TW ‘Energie’ te gebruiken voor de dagen ‘tijdelijke werkloosheid energie’ bij bedienden. Voor de gebruikers van E-Prest en Officient zal deze code worden toegevoegd aan de mogelijke vormen van schorsing van een arbeidsdag.

Opgelet

De periode van aanvraag/kennigeving verloopt via dezelfde toepassing op socialezekerheid.be als deze voor het algemeen stelsel voor tijdelijke werkloosheid vanwege economische reden. Er kan een grote en een volledige schorsing worden aangevraagd. De volledige schorsing is mogelijk voor een periode van telkens 4 weken en er moet geen verplichte werkweek toegepast worden tussen 2 periodes. Elke periode moet wel afzonderlijk worden aangevraagd.

Er moet tot 31/12/2022 geen maandelijkse C3.2A-formulier aan uw werknemers overhandigd worden.

Wat ontvangt de werknemer?

De werknemer ontvangt een werkloosheidsuitkering van 70% van het begrensde brutoloon.

De werkgever moet voor elke dag waarop de werknemer ‘tijdelijk werkloos energie’ gesteld, een supplement betalen van minstens 6,22 euro per dag (geïndexeerd bedrag). Dit supplement kan in geen geval lager zijn dan het supplement dat in het kader van de klassieke stelsels wordt toegekend. De betaling van dat supplement kan geheel of gedeeltelijk gebeuren door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Bron: Bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven, infoblad 5 op rva.be