Stage

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar kan je voor een leerling een premie werkplekleren aanvragen. Wij herinneren je hier even aan omdat je de aanvraag voor de premie binnen de 3 maanden na de start van de leerling in jouw onderneming moet aanvragen

Voorwaarden

Voor de premie kwalificerend werkplekleren dient:

  • de werkplek waar de leerling wordt opgeleid, te liggen in het Vlaamse Gewest;
  • de leerling minstens 4 maanden in het betrokken schooljaar te worden opgeleid op de werkplek;
  • de leerling een overeenkomst alternerende opleiding, een stageovereenkomst alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst te hebben waarbij de werkplekcomponent minstens 50% van de totale opleidingstijd uitmaakt;
  • de onderneming een mentor aan te stellen die een erkende mentoropleiding heeft gevolgd.

Bedrag

Voor de werkgever bedraagt de premie € 600 (indien hij/zij geen vergoeding betaalt aan de leerling), dan wel € 1.000 (indien hij/zij wel een vergoeding betaalt). De leerling kan een premie van € 500 ontvangen.

Aanvraag

De premie wordt één keer per schooljaar uitbetaald en kan maximum drie keer worden aangevraagd via loket werkplekduaal. De premies dienen te worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de start van de overeenkomst.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor de ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en het Kwaliteitstoezicht voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van 19 juli 2019, BS 14 juli 2023.