Lege Bureau

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona of Oekraïne loopt volgens de huidige afspraken af op 30 juni 2022. Momenteel hebben de sociale partners geen overeenkomst omtrent een verlenging, of een aanpassing, van deze maatregelen bereikt.
Men stelt dan ook dat de kans groot is dat de oude reglementering, van voor maart 2020, terug in voege zal treden vanaf 1 juli 2022.

Wat betekent dit nu voor uw onderneming indien u wenst gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen na 30 juni 2022 ?
We bekijken dit in onderstaand artikel en splitsen de werkwijze op tussen arbeiders en bedienden.

Arbeiders

Wilt u vanaf 1 juli 2022 uw arbeiders tijdelijk werkloos stellen omwille van economische redenen ? Dan dient u uiterlijk op maandag 27 juni 2022 voor de bouwvakarbeiders (PC 124), en uiterlijk op donderdag 23 juni 2022 voor de andere arbeiders, de kennisgeving naar de arbeiders, de mededeling naar de ondernemingsraad en de RVA (elektronisch via de portaalsite van de sociale zekerheid) te sturen.


Bedienden

Wenst u de mogelijkheid te hebben om uw bedienden na 30 juni 2022 nog tijdelijk werkloos te stellen omwille van economische redenen, dan kan u best nu bekijken of dit voor uw onderneming mogelijk is.

Het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden is immers voorbehouden voor zogenaamde ondernemingen in moeilijkheden.

Er moet een specifieke procedure worden gevolgd om erkend te worden als een onderneming in moeilijkheden, waarbij er een goedkeuring moet worden aangevraagd.

Aantonen dat het gaat om een onderneming in moeilijkheden gebeurt meestal door het bewijs te leveren dat de onderneming een substantiële daling van de omzet of de productie kent met minstens 10% in 1 van de 4 kwartalen voorafgaand aan het eerste gebruik van de economische werkloosheid voor bedienden, vergeleken met de omzet of de productie in hetzelfde kwartaal in 1 van de 2 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag.

Een onderneming in moeilijkheden kan de arbeidsovereenkomst van zijn bediende:

  • tijdelijk volledig schorsen voor een maximale duur van 16 kalenderweken per kalenderjaar;
  • tijdelijk gedeeltelijk schorsen (tenminste 2 arbeidsdagen per week) gedurende maximum 26 kalenderweken per kalenderjaar.

Bij de invoering van de economische werkloosheid voor bedienden moet er eerst worden nagegaan of er in uw paritair comité een sectorale cao werd gesloten. In dat geval moet u de bepalingen van deze cao volgen.

Bij gebrek aan een sectorale cao kan u momenteel gebruik maken van een vereenvoudigde toegang tot het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden op basis van cao nr. 159 van de NAR die van toepassing is tot en met 30 juni 2023.

Als werkgever betaalt u, of het Fonds voor Bestaanszekerheid, een supplement bovenop de werkloosheidsuitkering van de RVA aan de werknemer. Dit supplement bedraagt € 5,63 per dag tijdelijke werkloosheid en is een minimumtoeslag. Indien in de onderneming arbeiders worden tewerkgesteld die een hoger supplement genieten, dan moet het supplement dat wordt toegekend aan de bedienden minstens evenwaardig zijn. Als de werkgever geen arbeiders tewerkstelt, moet het bedrag minstens gelijk zijn aan het supplement voorzien door de sectorale cao waaronder de werkgever zou vallen indien hij arbeiders zou tewerkstellen.