Dan Burton O Nl Mfgw Lb Wi Unsplash

In de wetgeving is er nergens bepaald dat bij het ontslag van een werknemer de ontslagreden moet weergegeven worden. In een ontslagbrief moet wel de duur en de begindatum van de opzeggingstermijn verplicht (op straffe van nietigheid) worden opgenomen. De reden waarom iemand ontslagen wordt is echter geen verplichte vermelding.

Toch kan een ontslagen werknemer om een motivatie van het ontslag vragen. Wanneer dit gebeurt dient de werkgever wel op dit verzoek in te gaan.

Hoe zit de “ontslagmotivering” precies in mekaar?

De CAO nr. 109, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, voorziet een mogelijkheid voor een werknemer met een anciënniteit van minstens zes maanden, om een verzoek tot ontslagmotivering bij zijn werkgever in te dienen. Dit moet verzonden worden via een aangetekend schrijven.

Ingeval van onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient dit verzoek te gebeuren binnen een termijn van twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen.

Wanneer er een opzegging moet worden gepresteerd, kan de werknemer zijn verzoek doen binnen een termijn van zes maanden na de betekening van de opzegging. Dit zonder evenwel de periode van twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst te kunnen overschrijden.

De werkgever antwoordt met een aangetekend schrijven binnen een termijn van twee maanden na de ontvangst van de aangetekende brief met het verzoek van de werknemer. Dit antwoord moet de elementen bevatten die de werknemer toelaten om de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid, te kennen.

Als de werkgever niet antwoordt binnen de voorziene termijnen, of wanneer hij geen concrete redenen geeft, is hij een forfaitaire burgerlijke boete verschuldigd van 2 weken loon.

Deze boete is cumuleerbaar met de vergoeding verschuldigd in het kader van een kennelijk onredelijk ontslag.

Indien u hierover meer informatie wenst, aarzel dan niet om ORBISS te contacteren.