Jonge Werkman

Wie een duale opleiding of een alternerende opleiding volgt, leert het vak zowel op school als op de werkvloer. Werkgevers kunnen een werkplek aanbieden aan deze leerlingen en hiervoor een premie ontvangen (de premie “kwalificerend werkplekleren”). Ook de leerlingen zelf ontvangen een premie (de “leerlingenpremie”) om hen te stimuleren om de opleiding succesvol te beëindigen.
We brachten dit nieuws al eerder in dit artikel maar omwille van het belang voor onze klanten willen we dit nogmaals onder de aandacht brengen.

Vanaf 1 september 2023 vervangen deze premies de start- en stagebonus en de RSZ-verminderingen voor mentors en leerlingen alternerende opleiding.

Voorwaarden

Voor de premie kwalificerend werkplekleren dient:

  • de werkplek waar de leerling wordt opgeleid, te liggen in het Vlaamse Gewest;
  • de leerling minstens 4 maanden in het betrokken schooljaar te worden opgeleid op de werkplek;
  • de leerling een overeenkomst alternerende opleiding, een stageovereenkomst alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst te hebben waarbij de werkplekcomponent minstens 50% van de totale opleidingstijd uitmaakt;
  • de onderneming een mentor aan te stellen die een erkende mentoropleiding heeft gevolgd.

Bedrag

Voor de werkgever bedraagt de premie € 600 (indien hij/zij geen vergoeding betaalt aan de leerling), dan wel € 1.000 (indien hij/zij wel een vergoeding betaalt). De leerlingenpremie bedraagt € 500.

De premie wordt één keer per schooljaar uitbetaald en kan maximum drie keer worden aangevraagd. Eerder ontvangen start- en stagebonussen voor dezelfde leerling worden meegeteld.

Aanvraag

De premie kan worden aangevraagd via loket werkplekduaal. De Ondernemingen die nog geen toegang hebben tot het digitale loket moeten eerst dit wel in orde maken voor ze een registratie van hun opleidingen kunnen doen.
De premies dienen te worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de start van de overeenkomst. De werkgever moet bij de registratie van de opleidingsovereenkomst wel nakijken of steeds het rekeningnummer van de onderneming is mee opgenomen.
De eventuele goedkeuring zal daarna gebeuren door de Vlaamse overheid en overgebracht worden aan de werkgever.

Meer informatie vindt u op de pagina website van de Vlaamse overheid.


Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming, B.S. 22 augustus 2023.

Decreet van 14 juli 2023 tot wijziging van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding, B.S. 24 augustus 2023.

Meer nieuws