Ziek Tijdens Vakantie

Omdat Europa oplegt dat elke werknemer moet kunnen genieten van een jaarlijkse vakantie van ten minste vier weken met behoud van loon, heeft België zijn wetgeving aangepast. Vanaf 1 januari 2024 zal een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen kunnen overdragen tot na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid.

Verplichtingen werknemer

Indien de werknemer beroep wil doen op de mogelijkheid om zijn wegens ziekte niet-opgenomen vakantiedagen over te dragen naar een later tijdstip, moet hij/zij:

  • de werkgever onmiddellijk verwittigen van zijn/haar verblijfsadres indien hij/zij zich niet op zijn thuisadres bevindt;
  • aan de werkgever een geneeskundig getuigschrift bezorgen binnen de twee werkdagen na het begin van de ziekte. Ingeval van overmacht, moet hij/zij het getuigschrift binnen een redelijke termijn bezorgen aan de werkgever. Deze verplichting geldt zelfs indien de vrijstelling van ziekteattest voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid (in ondernemingen van minstens 50 werknemers) van toepassing is of zelfs wanneer de werkgever niet uitdrukkelijk vraagt naar de voorlegging van een ziekteattest;
  • aan de werkgever uitdrukkelijk meedelen dat hij/zij gebruik wenst te maken van zijn recht op behoud van zijn/haar vakantiedagen vanaf het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid.


Verplichtingen werkgever

De werkgever zal het arbeidsreglement in overeenstemming moeten brengen met deze nieuwe wetgeving. Het arbeidsreglement zal de formaliteiten moeten bevatten die de werknemer moet vervullen wanneer hij/zij ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie. De normale procedure voor de wijziging moet evenwel niet worden gevolgd. De wijziging moet worden bezorgd aan de inspectie.

Belangrijk ook om te weten is dat deze ziektedagen volgens de normale toepassing van gewaarborgd loon worden vergoed.


Bron: Wet van 17 juli 2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid, BS 31 juli 2023.

Meer nieuws