Tijdelijk Contract

Enkele weken geleden lieten wij reeds weten dat er een wetswijziging op komst was die de totale duur van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten zou beperken tot twee jaar. Inmiddels werd deze wet op 28 april 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wet voegt een artikel 11quater toe aan de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Dit artikel treedt in werking op 8 mei 2023 en bepaalt dat de totale duur van de opeenvolging van één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk en één of meerdere vervangingsovereenkomsten, zonder dat er een onderbreking is toe te schrijven aan de werknemer, niet langer mag zijn dan twee jaar.

Wanneer de opeenvolging van één of meer arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd en van één of meer vervangingsovereenkomsten langer duurt dan twee jaar, dan gelden voor de overeenkomst dezelfde voorwaarden als voor de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Er wordt evenwel eenmalig een uitzondering voorzien voor een vervangingsovereenkomst die volgt op verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk die gerechtvaardigd zijn wegens de aard van het werk of wegens andere wettige redenen, zonder dat de totale duur van deze opeenvolging van overeenkomsten langer mag zijn dan drie jaar.

Wordt deze periode van drie jaar overschreden, dan gelden de regels voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur.


Bron: Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten, BS 28 april 2023.

Meer nieuws