Deconnectie Uitstel

Zoals we eerder toelichtten, in ons artikel ‘arbeidsdeal deel 4: Deconnectie', is het recht op deconnectie voor werknemers één van de maatregelen uit de arbeidsdeal. Deze maatregel is nu voor drie maanden uitgesteld, u leest in dit artikel er meer over.

Ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en over de modaliteiten om dit toe te passen.

Er moet een ondernemingscao afgesloten worden, die neergelegd moet worden bij de griffie van de FOD WASO.

Deze ondernemingscao moet minstens het volgende bepalen:

  • de praktische modaliteiten voor de toepassing door de werknemer van diens recht om niet bereikbaar te zijn buiten zijn uurroosters;
  • de richtlijnen voor een dusdanig gebruik van de digitale hulpmiddelen zodat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven;
  • vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden m.b.t. het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Bij gebrek aan een dergelijke cao, moeten de nodige afspraken vastgelegd worden in het arbeidsreglement.

De wet voorziet dat de nodige afspraken via cao of arbeidsreglement tegen uiterlijk 1 januari 2023 gemaakt moeten zijn, maar de FOD WASO publiceerde vorige week een bericht waarin meegedeeld wordt dat er in de praktijk een uitstel van 3 maanden zal worden toegepast. Het neerleggen van de cao of de bezorging van het afschrift van het arbeidsreglement aan de regionale directie van de Arbeidsinspectie – Toezicht op de sociale wetten dient dus uiterlijk op 1 april 2023 te zijn vervuld.

De verplichting om op ondernemingsniveau een cao af te sluiten of de bepalingen hieromtrent op te nemen in het arbeidsreglement vervalt wanneer de Nationale Arbeidsraad of een paritair comité de modaliteiten voor het recht op deconnectie in een cao vastleggen.

Bron: www.belgie.be, nieuwsbericht van 25 november 2022

Meer nieuws