Towfiqu Barbhuiya Jhev Whcb Vyw Unsplash

Om de impact van de hoge loonindexering voor de werkgevers in te perken, genieten bijna alle ondernemingen voor de twee eerste kwartalen van 2023 van een vermindering van de RSZ-bijdragen.

Voor het 3de en het 4de kwartaal 2023 kan er een uitstel van betaling aan de RSZ worden aangevraagd.

1. Welke ondernemingen komen in aanmerking ?

In principe kunnen alle ondernemingen uit de privésector van deze maatregelen genieten tenzij :

  • ze een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs;
  • ze betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in een belastingparadijs voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste 100 000 EUR, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

Indien dit het geval is, dan moet de werkgever dit (via ORBISS) melden op de DMFA-aangifte van het betrokken kwartaal.

2. De RSZ verminderingen in het 1ste en 2de kwartaal 2023

2.1 Hoeveel bedraagt de vermindering?

De vermindering bedraagt 7,07% van de globale netto patronale basisbijdrage.

De netto patronale basisbijdrage is de verschuldigde patronale RSZ-bijdrage (gewoonlijk 25%), met uitsluiting van de loonmatigingsbijdrage, verminderd met de structurele vermindering en de eventuele RSZ-doelgroepverminderingen.

De globale netto patronale basisbijdrage is de som van alle netto patronale basisbijdragen voor alle werknemers samen (de solidariteitsbijdrage op studentenlonen, de bijdrage op flexilonen en de bijdrage op gelegenheidslonen komen niet in aanmerking).

Voorbeeld : Een werkgever die in totaal 40.000 EUR brutolonen aangeeft in een kwartaal en daarop 10.000 EUR patronale basisbijdragen verschuldigd is (25%) en niet in aanmerking komt voor RSZ verminderingen, zal daardoor in het 1ste en 2de kwartaal van 2023 een vermindering genieten van 707 EUR (= 7,07% op 10.000 EUR).

Deze vermindering zal geen enkel effect hebben op de berekening van de RSZ-provisies voor het 1ste en 2de kwartaal 2023. De berekening van de RSZ-provisies blijft dezelfde.

2.2 Welke zijn de formaliteiten ?

ORBISS zal deze vermindering automatisch berekenen. De bijdragevermindering wordt vermeld als “Compensatie Competitiviteit” op de factuur van de maand maart 2023

Indien u als onderneming voor deze vermindering niet in aanmerking komt (zie 1), dan dient u ons dit wel te laten weten.

3. Mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen

3.1 Voor welke kwartalen?

De werkgever kan een uitstel van betaling aanvragen voor het 3de en 4de kwartaal van 2023.

3.2 Wat zijn de formaliteiten?

De werkgever die een uitstel van betaling wenst te bekomen moet dit, kwartaal per kwartaal, vragen aan de RSZ via de DMFA van het betrokken kwartaal. Indien de werkgever niet in aanmerking komt ervoor (zie uitgesloten werkgevers hierboven) moet hij dit wel melden in de DMFA en dan zal de RSZ niet ingaan op zijn vraag. De RSZ zal vervolgens het bedrag van uitstel van betaling berekenen. De werkgever zal het bedrag waarvoor hij uitstel van betaling heeft gevraagd en dat de RSZ heeft berekend en toegekend, in 4 gelijke schijven moeten betalen samen met de verschuldigde RSZ-bijdragen voor respectievelijk het 1ste, 2de , 3de en 4de kwartaal van 2025

Programmawet van 26 december 2022 (BS 30/12/2022)