Telewerk 2

Sinds 20 november 2021 is het telethuiswerk opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen bij hen werkzaam, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

In het kader hiervan zijn de werkgevers verplicht om, per vestigingseenheid, een aantal gegevens mee te delen aan de RSZ:

  • het aantal personen werkzaam in de onderneming;
  • het aantal personen werkzaam in de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is.

De aangifte voor de maand februari 2022 moet uiterlijk op zondag 6 februari 2022 ingediend zijn op basis van de situatie op 1 februari 2022.

Indien er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan sinds de vorige aangifte, moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

De aangifte gebeurt via het elektronisch registratiesysteem dat door de RSZ via de portaalsite ter beschikking wordt gesteld.

De registratieplicht geldt voor alle werkgevers, behalve voor:

  • KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
  • Aan arbeiders of bedienden die werkzaam zijn op werven en dus niet in de vestigingseenheid moet er geen attest afgeleverd worden;
  • inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de Gewesten in verband met inrichtingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen;
  • werkgevers uit de gezondheidszorg zoals bedoeld in art. 40 van de wet van 20 december 2020;
  • de politiediensten zoals bedoeld in art. 2, 2° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus;
  • de onderwijsinstellingen, uitgezonderd de universiteiten, privé-scholen en andere opleidingsinstellingen die zelf hun personeel betalen;
  • de operationele diensten van de civiele veiligheid bedoeld in art. 2, § 1, 1°, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
  • de penitentiaire inrichtingen, de rechterlijke orde en de inlichtingendiensten.

Hieronder hebben we een modeldocument toegevoegd dat u kan gebruiken als werkgeversattest. U kan een kopie best aan de betreffende werknemer meegeven voor bij een eventuele controle.

Bron: www.socialsecurity.be.