Jeshoots Com L0J0 Dhvwc Ie Unsplash

Uw werknemers dragen bij aan een gezonde organisatie. Maar niet iedereen verkeert in optimale gezondheid. Bovendien brengen heel wat functies specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarbij komt dat iedereen langer aan de slag moet blijven en daartoe dus fysiek en mentaal in staat moet zijn. Ondertussen veroudert de actieve beroepsbevolking snel en heerst er schaarste voor bepaalde profielen.

Het is dus van belang dat u weet voor welke functies een gezondheidscontrole noodzakelijk is om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te bewaren.

Bepaalde werknemers staan tijdens hun werk bloot aan risico's voor de gezondheid. Deze werknemers moeten dan verplicht onderzocht worden door de arbeidsarts op geregelde tijdstippen. Zo niet kan deze werknemer niet aan het werk beginnen of blijven. De werknemer is met andere woorden « onderworpen » aan het gezondheidstoezicht.

Dit is het geval voor volgende 3 functies/activiteiten:

 • Veiligheidsfuncties | Uw medewerker voert een taak uit waarbij hij arbeidsmiddelen gebruikt of bedient die de gezondheid van zichzelf of andere werknemers mogelijk in gevaar brengen. Voorbeelden zijn een jobs met kranen, rolbruggen, hijstoestellen, mobiele arbeidsmiddelen of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten (bijvoorbeeld heftruckchauffeur, bestuurder of bedienaar van een hijstoestel,…).
 • Functies met verhoogde waakzaamheid | Uw medewerker houdt permanent toezicht op de werking van een installatie. Een gebrek aan waakzaamheid zou de veiligheid en de gezondheid van zijn of haar collega’s in gevaar brengen. Denk aan een complexe technische installatie die met een computer wordt bestuurd, een controlekamer van chemische installaties, een operator bij automatische installaties.
 • Activiteiten met een welbepaald risico | Deze categorie telt uiteenlopende concrete taken maar duidt globaal gezien op ‘elke activiteit of werkpost waarvoor uit de resultaten van de risicoanalyse het bestaan blijkt van’:
  – een risico voor gezondheidsschade door blootstelling aan een fysisch, biologisch of chemisch agens (bijvoorbeeld lawaai, trillingen, ioniserende straling, kankerverwekkende stoffen, infectieziekten, chemicaliën);
  – een belasting van ergonomische aard, zwaar werk, monotoon en tempo gebonden werk die aanleiding kan geven tot een fysieke of mentale werkbelasting (bijvoorbeeld het manueel hanteren van zware lasten);
  – een verband tussen de activiteiten en een identificeerbaar risico voor psychosociale belasting.

Voor bepaalde taken is het soms onduidelijk of zij onder een van de drie categorieën vallen. Om duidelijkheid te scheppen, is een risicoanalyse vereist. Die voert u samen met de preventieadviseur-arbeidsarts uit en legt u eventueel voor aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPWB) indien aanwezig. Op basis van de resultaten kunt u als werkgever beslissen of een voorafgaande gezondheidsbeoordeling al dan niet nodig is.

Het gezondheidstoezicht op zich is een taak die aan de arbeidsarts is toevertrouwd en kan niet worden gedelegeerd aan een behandelend arts.

Ook de werknemer zelf kan het initiatief nemen de arbeidsarts te raadplegen voor problemen in verband met het werk. Dit kan al dan niet met medeweten van de werkgever en in volgende situaties:

 • een spontane raadpleging;
 • een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting als hij in ziekteverlof is.

Let op!

Er wordt aan herinnerd dat werknemers niet aan het werk mogen gesteld of gehouden worden als zij weigeren zich te onderwerpen aan de verplichte onderzoeken.

Er kunnen eveneens tuchtsancties worden voorzien door de werkgever, mits de betrokken tekortkoming duidelijk wordt vermeld in het arbeidsreglement en de tuchtsanctie die daarop staat duidelijk wordt omschreven én proportioneel is aan de gepleegde tekortkoming.