Overuren

Begin 2023 was er al vrij snel een akkoord binnen de groep van 10 omtrent een verderzetting van de relance-overuren en de verhoging tot 180 overuren met een fiscaal voordeel. Dit alles kaderde binnen het interprofessioneel akkoord van 2023-2024. Uiteindelijk keurde de regering deze voorstellen ook goed tijdens de ministerraad van 12 mei 2023. De goedkeuring in het Federaal parlement volgde vlak voor hun reces maar de publicatie ervan liet tot 5 september 2023 op zich wachten. Beide maatregelen worden vaak samen voorgesteld maar in dit artikel beperken we ons tot de relance-overuren. We gaan bekijken wat deze vorm van overuren juist inhoudt, hoe ze moeten ingevoerd worden en wat de stand van zaken is.

Wat houden deze relance-overuren juist in?

De relance-overuren zijn een verderzetting van het stelsel relance-overuren die tot 31 december 2022 konden gebruikt worden. Ze waren bedoeld om het economisch herstel aan te wakkeren na de ‘coronacrisis’.

De relance-overuren zijn zowel voor de werkgever als werknemer interessant omdat ze zonder loontoeslag, noch een RSZ-bijdrage noch bedrijfsvoorheffing mogen uitbetaald worden. Het brutoloon voor de overuren krijgen de werknemers immers netto op hun loonbrief en dit maakt ook de totale loonkost van die overuren voor de werkgever. Omwille van die reden worden ze ook wel ‘bruto-netto overuren’ genoemd. Daarnaast moet er voor deze vorm van overuren geen inhaalrust toegekend worden maar ze maken wel, voor het grootste stuk van hun aantal uren, deel uit van de teller voor de interne grens.

Deze relance-overuren maken het vanaf 1 juli 2023 mogelijk om opnieuw, bovenop het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren, per kalenderjaar 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren. Je kan beide vormen van vrijwillige overuren ook simultaan gebruiken. Net zoals deze ook combineerbaar zijn met het stelsel KB 213 voor bijkomende uren in de bouwsector.

Wat moet je doen om ze in te voeren?

De procedure is zeer toegankelijk en vraagt geen aanpassing van het arbeidsreglement. De werkgever en werknemer moeten enkel een schriftelijke overeenkomst afsluiten. Deze overeenkomst is maar geldig voor 6 maanden en moet daarna telkens hernieuwd worden. U vindt de individuele overeenkomst hier.

Wat is de stand van zaken?

De publicatie zou zorgt voor een herinvoering zorgen van de relance-overuren tot en met 30 juni 2025. Meer bepaald wil dat dus zeggen dat men terug telkens 120 relance-overuren mag gebruiken over drie kalenderjaren. Tot eind 2023 mag men nog 120 relance-overuren gebruiken, over gans 2024 mag men eveneens 120 uren via dit stelsel presteren en vanaf 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025 zijn er nog eens 120 overuren toegestaan.

Wat moet er gebeuren op gebied van loondoorgave?

De klanten van ORBISS die hun prestaties doorsturen op papier of via E-prestaties (Web) of Prisma Online (VPN) of Officient, kunnen voor deze uren de looncode ‘2751 Vrijwillige overuren 100 %’ gebruiken.

Bron: Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, B.S. 5 september 2023.

Meer nieuws