Job Interview

Startende werkgevers kunnen bij de aanwerving van hun eerste zes werknemers genieten van een doelgroepvermindering eerste aanwervingen. Dit is een vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Voor de aanwerving van een eerste werknemer geldt een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid en dit voor onbepaalde duur.

Deze steunmaatregel was echter beperkt tot aanwervingen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020.

Een koninklijk besluit, dat op 12 januari 2021 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, bevestigt de verlenging van deze maatregel vanaf 1 januari 2021.

Werkgevers die na 1 januari 2021 een eerste werknemer aanwerven en voldoen aan de voorwaarden, zullen dus nog steeds kunnen genieten van de vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de RSZ.

De bestaande RSZ-verminderingen voor de aanwerving van de tweede tot en met de zesde werknemer blijven ook verder van toepassing.

Wanneer u een tweede werknemer aanwerft, kan u gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-vermindering genieten van € 1.550 gedurende de eerste vijf kwartalen, € 1.050 gedurende de daarop volgende vier kwartalen en € 450 voor de laatste vier kwartalen.

Voor de derde tot en met de zesde werknemer kan u ook genieten van een RSZ-vermindering gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen). Deze bedraagt € 1.050 voor de eerste negen kwartalen en € 450 voor de laatste vier kwartalen. Voor deeltijdse werknemers worden deze bedragen pro rata toegekend.

Om van deze levenslange en volledige vrijstelling van patronale basisbijdragen voor onbepaalde duur voor de eerste werknemer te kunnen genieten, mag u:

  • nog nooit eerder onderworpen zijn geweest aan de sociale zekerheid voor werknemers; of
  • niemand hebben tewerkgesteld in de loop van ten minste 4 opeenvolgende kwartalen vóór het kwartaal van de aanwerving.

Naast het feit dat het om een nieuwe werkgever moet gaan, moet men voor de toepassing van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen ook nagaan of verschillende werkgevers samen geen zelfde technische bedrijfseenheid uitmaken.

De eerste werknemers mogen immers geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden die de indienstneming voorafgaan in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was.


Bron: Koninklijk besluit van 5 januari 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de maatregel “plan plus één” te verlengen, BS 12 januari 2021.

Meer nieuws