Sincerely Media H Dfb Tw64 Dgs Unsplash 1

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer beschouwd wordt als werkdag. Deze aanpassing heeft ook een impact op het arbeidsrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aangetekende verzending van de ontslagbrief wanneer er een opzeggingstermijn gepresteerd moet worden.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt wel dat de aanpassing enkel van toepassing is voor zover de wet of een rechtshandeling niet anders bepaalt. Het is dus mogelijk om een zaterdag ook vanaf 1 januari 2023 nog als een werkdag te beschouwen in het arbeidsrecht indien hieromtrent wetgevend opgetreden wordt.

De Nationale Arbeidsraad is van oordeel dat het huidige systeem, waarin een zaterdag wel als werkdag wordt beschouwd, geïntegreerd is in de praktijk en adviseerde recent dan ook om dit systeem na 31 december 2022 te behouden in het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en de sociale bijstand.

Aangezien de nieuwe regeling in werking zou treden op 1 januari 2023, vraagt de Raad aan de minister om snel op te treden en de sociale partners verder op de hoogte te houden.

Er wordt verwacht dat de regering dit advies van de Nationale Arbeidsraad zal volgen en dus wetgevend zal optreden.

Wellicht wijzigt er dus niets aan de huidige regeling. We houden u op de hoogte indien er hiervoor een wetgevend kader is.

Bron: www.nar-cnt.be, advies nr. 2.325, zitting van 16 november 2022.