Towfiqu Barbhuiya Ksgjx0Tyu Cy Unsplash

In de CAO voor het paritair comité van het bouwbedrijf (PC 124) is er voor de periode 2023 en 2024 ook de nodige aandacht gegeven aan de koopkracht van de bouwvakarbeiders. De sociale partners hebben de sectorale voorwaarden opgemaakt om een koopkrachtpremie te bekomen, het bedrag van de jaarlijkse ecocheques werd verhoogd en enkele tussenkomsten vanuit het Fonds Bestaanszekerheid Bouw (Constructiv) zijn aangepast.

Ook op gebied van de arbeid van studenten in de bouwsector is er wat veranderd, we overlopen ook deze aanpassingen waarvan de verhoging van het studentenloon al welbekend is.

Verhoging van de koopkracht

 • Koopkrachtpremie

In het Interprofessioneel Akkoord (IPA) over 2023-2024 is de mogelijkheid voorzien voor ondernemingen, die in 2022 een hoge winst of een bijzonder hoge winst hebben behaald, om een koopkrachtpremie tot 750 EUR aan hun werknemer toe te kennen. Deze koopkrachtpremie valt buiten de loonnorm.

Binnen PC 124 is er besloten om de mogelijkheid tot een sectorale invulling van deze koopkrachtpremie te benutten. De bouwvakarbeiders van ondernemingen die in 2022 een winst hebben behaald die een bepaald percentage hoger ligt dan de gemiddelde winst in de 3 voorgaande jaren (2019-2021) hebben recht op een koopkrachtpremie en deze wordt als volgt bepaald:
 • Vanaf 15% en minder dan 25% winst: een koopkrachtpremie van 250 EUR (valt onder hoge winst).
 • Vanaf 25% en minder dan 50% winst: premie van 500 EUR (valt onder hoge winst).
 • Vanaf 50%: premie van 750 EUR (valt onder uitzonderlijk hoge winst).

De winst wordt bekeken aan de hand van code 9901 op de jaarrekening van de bouwonderneming. Zowel voor de hoge als voor de uitzonderlijk hoge winst wordt er enkel rekening gehouden met de boekjaren met winst. Dit wordt berekend door de som van de winsten (dus code 9901) in de boekjaren met winst te delen door het aantal boekjaren met winst. Wanneer men geen enkel boekjaar met winst heeft, is de onderneming vrijgesteld van de koopkrachtpremie voor de bouwvakarbeiders.

Daarnaast werd er ook een grens gelegd op de toe te kennen koopkrachtpremie. De som van de uit te keren premies mag immers maximaal 15% van de winst in 2022 bedragen. Indien de som van de premies dit percentage zou overstijgen, worden de individuele premies pro rata verminderd.

De premie moet toegekend worden onder vorm van elektronische of papieren consumptiecheques in december 2023 aan de arbeiders die op 1 december 2023 in dienst waren. Het bedrag wordt pro rata berekend op basis van het aantal effectief gewerkte dagen in 2022. Indien er reeds een koopkrachtpremie werd toegekend in 2023 aan de bouwvakarbeiders binnen een onderneming, dient deze in mindering te worden gebracht van het bedrag dat men sectoraal verplicht is toe te kennen. De klanten van ORBISS met bouwvakarbeiders hebben hier reeds een communicatie over ontvangen. Deze omvatte een rekentool om de mogelijke koopkrachtpremie en de begrenzing te berekenen alsook een antwoordformulier waarop de noodzakelijke informatie voor ORBISS kan ingevuld worden.

 • Ecocheques

De bouwvakarbeiders hebben recht op een hoger bedrag van ecocheques, die worden toegekend in de loop van de maand mei 2024, dan voorheen. Het bedrag voor een voltijdse arbeider, die de volledige referteperiode van 1 april 2023 tot 31 maart 2024 actief in dienst is, wordt 115 EUR in plaats van 100 EUR.

 • Bestaanszekerheid

De stelsels van de aanvullende werkloosheidsvergoedingen en de bijzondere aanvullende vorstvergoeding worden verlengd tot 30 september 2025.

De volgende bedragen worden verhoogd vanaf 1 juli 2023:

 • Arbeidsongeval met een ongeschiktheid van 66% en meer:
  • Slachtoffer 800 EUR => 900 EUR.
  • Per rechtgevend kind 650 EUR => 700 EUR.
 • Arbeidsongeval met een dodelijke afloop:
  • Weduwe 6.350 EUR => 6.700 EUR.
  • Per rechtgevend kind 1.000 EUR => 1.200 EUR.
  • Wezen 1.000 EUR => 1.200 EUR (dit bedrag wordt jaarlijks toegekend).
 • Verhoging bedrag promotievergoeding tot maximaal 500 EUR per jaar van de looptijd van de lening en dit in functie van het nog af te lossen kapitaal.
 • Er wordt eveneens een uitbreiding voorzien naar groene leningen en energieleningen. Dezelfde berekeningsregels als voor hypothecaire leningen zijn hierop van toepassing.

De CAO bevat ook een verhoging en uitbreiding van de promotievergoeding. Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming door Constructiv in de terugbetaling van een hypothecaire lening voor de woning (hoofdverblijfplaats) van de bouwvakarbeider.

Jobstudenten en studenten in de bouwsector

Om de instroom van niet enkel nieuwe maar ook jonge werknemers te bevorderen hebben de sociale partners ook enkele afspraken gemaakt die het voor studenten en jobstudenten aantrekkelijker maken om te werken als bouwvakarbeider:

 • Studentenarbeid: het studentenbarema werd opgeheven en vanaf 1 juli 2023 geldt voor alle studenten het loon van cat. I als minimumloon. Concreet betekent dit dat alle studenten die handarbeid verrichten en vallen onder PC 124 recht hebben op het momenteel geldende minimum bruto uurloon van 17,157 EUR (cat.I). Er wordt dus ook geen onderscheid meer gemaakt tussen studenten die bouwopleiding volgen en studenten die er geen volgen. Deze loonstijging heeft mogelijk ook positieve gevolgen voor een bouwonderneming, meer hierover leest u hier.
 • Studentenarbeid op zaterdag wordt mogelijk voor alle studenten (ook voor hen die geen bouwopleiding volgen). De procedure voor zaterdagarbeid bij studenten in de bouwsector blijft uiteraard van toepassing, dus ook op deze zonder bouwopleiding. De opleiding basisveiligheid moet gevolgd worden binnen de 5 werkdagen binnen hun arbeidsregime.
 • Voor de leerlingen “duaal leren” wordt er bij de Vlaamse overheid op aangedrongen om de beperkingen van hun tewerkstelling als student bij hun stagegever in juli/augustus op te heffen, zonder dat de duur van de tewerkstelling 1 maand mag overschrijden.

Meer nieuws